Čínský zákon o celonárodní špionáži

Přinášíme překlad čínského Zákona o státní zpravodajské činnosti, o kterém se mluví v souvislosti s kauzou Huawei. Ukazuje, že obavy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a dalších bezpečnostních složek jsou oprávněné.

Mezi důvody, jež vedou českou vládu k obezřetnosti vůči čínské firmě Huawei, patří zákon přijatý čínským parlamentem v roce 2017. Ten nařizuje všem čínským jednotlivcům i firmám v případě státního zájmu provádět špionáž ve prospěch Čínské lidové republiky. Předseda KSČM Vojtěch Filip po návratu ze své poslední návštěvy v ČLR označil obezřetnost vůči firmě Huawei za projev konkurenčního boje a existenci čínského zákona o špionáži ve státním zájmu popřel.

Čtenářům proto tento zákon předkládáme v úplném znění. Jedná se také o výmluvný doklad atmosféry v současné Číně, zemi aspirující na pozici globálního leadera. Zákon de facto mobilizuje veškeré obyvatelstvo ke spolupráci na špionážních aktivitách, zaručuje v té věci beztrestnost a slibuje sociální zabezpečení a odměny. Zákon předpokládá masovou mobilizaci v tradici politiky známé jako „linie mas“, čili koncept maoistické ideologie, v jehož jádru je myšlenka, že komunistická strana realizuje svoji politiku s cílem prospět masám a činit tak prostřednictvím masového zapojení obyvatelstva.

Navenek se linie mas prezentuje jako cosi na způsob přímé demokracie, uskutečňuje se však prostřednictvím systematické politické výchovy řízené shora. A slouží naplňování politiky stranického vedení. Zákon úzce souvisí s koncepcí tak zvané komplexní státní bezpečnosti, kterou vytyčil Si Ťin-pching v dubnu 2014 na prvním zasedání svého nově zřízeného Státního výboru pro bezpečnost. Si Ťin-pching tehdy hovořil o „integrálním státním bezpečnostním systému“, který zahrnuje jedenáct oblastí a mezi nimi na prvním místě „politickou bezpečnost“ (tj. zachování vedoucí úlohy Strany a politického systému socialismu s čínskými rysy), „územní bezpečnost“ (tj. nedělitelnost čínského území ve smyslu, jak je chápe Strana a vláda ČLR, tj. včetně v současné době nezávislého Tchaj-wanu), ale také „kulturní bezpečnost“ (tu zajišťuje cenzura), společenskou bezpečnost (kterou podle socialismu s čínskými rysy ohrožuje nezávislost soudů) nebo informační bezpečnost (již má chránit kontrola internetu).

Zákon čínské lidové republiky o státní zpravodajské činnosti

(中华人民共和国国家情报法)

Odstavec 1: Základní ustanovení (第一章: 总则)

 • 1. článek: V zájmu posílení a ochrany státní zpravodajské činnosti a k ochraně státní bezpečnosti a státních zájmů je v souladu s Ústavou stanoven tento zákon. (第一条: 为了加强和保障国家情报工作,维护国家安全和利益,根据宪法,制定本法)
 • 2. článek: Státní zpravodajská činnost se řídí Komplexním pojetím státní bezpečnosti, poskytuje zpravodajské informace pro potřeby důležitých státních rozhodnutí, poskytuje informační podporu s cílem být ve střehu proti nebezpečím ohrožujícím bezpečnost státu a eliminovat je, ochraňovat politickou moc, suverenitu, jednotu a územní celistvost, blahobyt lidu, udržitelný rozvoj ekonomiky a společnosti a další důležité národní zájmy. (第二条: 国家情报工作坚持总体国家安全观,为国家重大决策提供情报参考,为防范和化解危害国家安全的风险提供情报支持,维护国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益。)
 • 3. článek: Stát zřizuje robustní, centralizovaný a jednotný státní zpravodajský systém s koordinovanou dělbou práce, který je vědecký a vysoce efektivní.Centrální řídící orgán státní bezpečnosti jednotně vede státní zpravodajskou činnost, určuje směr a politiku (angl. policy) státní zpravodajské činnosti, plánuje celkový rozvoj státní zpravodajské činnosti, buduje robustní mechanismy koordinace státní zpravodajské činnosti, navrhuje celkový plán koordinace všech oblastí státní zpravodajské činnosti a zkoumá a rozhoduje ve výsostně důležitých záležitostech státní zpravodajské činnosti.Ústřední vojenská komise jednotně vede a organizuje zpravodajskou činnost armády.
  (第三条: 国家建立健全集中统一、分工协作、科学高效的国家情报体制。中央国家安全领导机构对国家情报工作实行统一领导,制定国家情报工作方针政策,规划国家情报工作整体发展,建立健全国家情报工作协调机制,统筹协调各领域国家情报工作,研究决定国家情报工作中的重大事项。中央军事委员会统一领导和组织军队情报工作。)
 • 4. článek: Státní zpravodajská činnost se řídí principy komplementarity a propojování veřejné a tajné činnosti, práce profesionálů a linie mas, dělby práce a spolupráce. (第四条: 国家情报工作坚持公开工作与秘密工作相结合、专门工作与群众路线相结合、分工负责与协作配合相结合的原则。)
 • 5. článek: Instituce státní bezpečnosti se v souladu se svými kompetencemi a úkoly vzájemně doplňují se zpravodajskými orgány bezpečnostních institucí a armádními zpravodajskými orgány (níže společně označovány jako státní orgány zpravodajské činnosti), důkladně provádějí zpravodajskou činnost a rozvíjejí zpravodajské akce.
 • Veškeré příslušné státní instituce mají za povinnost podílet se na [zpravodajské] činnosti v souladu se svými kompetencemi a úkoly a úzce spolupracovat se státními orgány zpravodajské činnosti. (第五条: 国家安全机关和公安机关情报机构、军队情报机构 [以下统称国家情报工作机构] 按照职责分工,相互配合,做好情报工作、开展情报行动。各有关国家机关应当根据各自职能和任务分工,与国家情报工作机构密切配合。)
 • 6. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti musí být věrné státu a lidu, řídit se Ústavou a zákony, věrně dodržovat své povinnosti, zachovávat přísnou disciplínu, neúplatnost a poctivost, nehledět na osobní zájmy a se vší rozhodností chránit bezpečnost a zájmy státu.(第六条: 国家情报工作机构及其工作人员应当忠于国家和人民,遵守宪法和法律,忠于职守,纪律严明,清正廉洁,无私奉献,坚决维护国家安全和利益。)
 • 7. článek: Každá organizace i občan musí v souladu se zákonem podporovat, napomáhat a podílet se na státní zpravodajské činnosti a zachovávat v tajnosti vše, co je jim známo o státní zpravodajské činnosti. Stát poskytuje ochranu jednotlivcům a organizacím, které podpoří státní zpravodajskou činnost, napomohou jí a podílejí se na ní. (第七条: 任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作,保守所知悉的国家情报工作秘密。国家对支持、协助和配合国家情报工作的个人和组织给予保护。)
 • 8. článek: Státní zpravodajská činnost musí být prováděna v souladu se zákonem, musí respektovat a chránit lidská práva a chránit zákonné zájmy jednotlivců i organizací. (第八条: 国家情报工作应当依法进行,尊重和保障人权,维护个人和组织的合法权益。)
 • 9. článek: Stát odměňuje a vyznamenává jednotlivce a organizace, kteří se významně zaslouží o státní zpravodajskou činnost. (第九条: 国家对在国家情报工作中作出重大贡献的个人和组织给予表彰和奖励。)

Odstavec 2: Mechanismy a pravomoci státních zpravodajských orgánů
(第二章: 国家情报工作机构职权)

 • 10. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti podle potřeby rozvíjejí zpravodajskou činnost na území státu i v zahraničí a v souladu se zákonem využívají potřebné formy, metody a prostředky. (第十条: 国家情报工作机构根据工作需要,依法使用必要的方式、手段和渠道,在境内外开展情报工作。)
 • 11. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti jsou povinny v souladu se zákonem shromažďovat a zpracovávat relevantní informace o činnosti poškozující bezpečnost a zájmy Čínské lidové republiky, kterou vyvíjejí, k níž navádějí či kterou podporují zahraniční instituce, organizace a jednotlivci, a informace o institucích, organizacích a jednotlivcích doma i v zahraničí spolčujících se k jejich realizaci. (第十一条: 国家情报工作机构应当依法搜集和处理境外机构、组织、个人实施或者指使、资助他人实施的,或者境内外机构、组织、个人相勾结实施的危害中华人民共和国国家安全和利益行为的相关情报,为防范、制止和惩治上述行为提供情报依据或者参考。)
 • 12. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti mohou v souladu s příslušnými státními nařízeními navazovat spolupráci s příslušnými jednotlivci a organizacemi a pověřovat je k rozvíjení relevantní činnosti. (第十二条: 国家情报工作机构可以按照国家有关规定,与有关个人和组织建立合作关系,委托开展相关工作。)
 • 13. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti mohou v souladu s příslušnými státními nařízeními rozvíjet mezinárodní výměnu a spolupráci. (第十三条: 国家情报工作机构可以按照国家有关规定,开展对外交流与合作。)
 • 14. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti mohou požadovat od příslušných institucí, organizací a občanů potřebnou podporu, pomoc a spolupráci. (第十四条: 国家情报工作机构依法开展情报工作,可以要求有关机关、组织和公民提供必要的支持、协助和配合。)
 • 15. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti podle potřeby a v souladu s příslušnými státními nařízeními mohou po splnění přísných schvalovacích formalit činit opatření technologického prověřování a osobní ochrany. (第十五条 : 国家情报工作机构根据工作需要,按照国家有关规定,经过严格的批准手续,可以采取技术侦察措施和身份保护措施。)
 • 16. článek: V době, kdy pracovníci státních orgánů zpravodajské činnosti v souladu se zákonem plní úkoly, podle příslušných státních nařízení, po schválení a když se prokážou osobním průkazem, mohou vstupovat do prostoru a míst, kam je vstup omezen, a mohou od příslušných institucí, organizací a jednotlivců žádat příslušné údaje a informace, mohou nahlížet do, případně zajišťovat informace z archivů, písemných materiálů a hmotných dokladů. (第十六条: 国家情报工作机构工作人员依法执行任务时,按照国家有关规定,经过批准,出示相应证件,可以进入限制进入的有关区域、场所,可以向有关机关、组织和个人了解、询问有关情况,可以查阅或者调取有关的档案、资料、物品。)
 • 17. článek: Pracovníci státních orgánů zpravodajské činnosti, pokud to vyžaduje plnění naléhavých úkolů, mohou po prokázání se příslušným dokladem požívat volnosti pohybu. Pracovníci státních orgánů zpravodajské činnosti mohou podle potřeb své práce v souladu s příslušnými státními nařízeními přednostně využít, případně v souladu se zákonem zabavit dopravní prostředek instituce, organizace či jednotlivce, využít jejich nástroje komunikace, jejich prostory a budovy; v případě nutnosti zde mohou zřídit příslušné pracovní místo, instalovat příslušné zařízení a vybavení; po splnění úkolu pak musí vše vrátit a uvést do původního stavu a v souladu s nařízením bezodkladně poskytnout příslušnou finanční náhradu; v případě vzniku škod je musí uhradit. (第十七条: 国家情报工作机构工作人员因执行紧急任务需要,经出示相应证件,可以享受通行便利。国家情报工作机构工作人员根据工作需要,按照国家有关规定,可以优先使用或者依法征用有关机关、组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物,必要时,可以设置相关工作场所和设备、设施,任务完成后应当及时归还或者恢复原状,并依照规定支付相应费用;造成损失的,应当补偿。)
 • 18. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti mohou podle potřeby a v souladu s příslušným státním opatřením žádat na celnicích a u orgánů bezpečnostní kontroly na hranicích osvobození od kontroly. (第十八条: 国家情报工作机构根据工作需要,按照国家有关规定,可以提请海关、出入境边防检查等机关提供免检等便利。)
 • 19. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti a jejich pracovníci musí postupovat přísně v souladu se zákonem, nesmí překračovat a zneužívat své pravomoci, nesmí narušovat zákonná práva občanů a organizací, nesmí zneužívat svých úředních výhod k osobnímu prospěchu či k prospěchu dalších osob, nesmí vyzradit státní tajemství, obchodní tajemství ani osobní informace. (第十九条: 国家情报工作机构及其工作人员应当严格依法办事,不得超越职权、滥用职权,不得侵犯公民和组织的合法权益,不得利用职务便利为自己或者他人谋取私利,不得泄露国家秘密、商业秘密和个人信息。)

Odstavec 3: Ochrana státní zpravodajské činnosti
(第三章: 国家情报工作保障)

 • 20. článek:  Státní zpravodajské orgány a jejich pracovníci rozvíjejí zpravodajskou činnost podle zákona a požívají právní ochrany. (第二十条: 国家情报工作机构及其工作人员依法开展情报工作,受法律保护。)
 • 21. článek: Stát posiluje budování státních zpravodajských orgánů, realizuje speciální administrativu ve věci zřizování těchto orgánů, jejich zaměstnanců, systemizace pracovních míst, financování a majetku a poskytuje jim zvláštní ochranu. Stát podle potřeb zpravodajské práce zřizuje adekvátní administrativní systém týkající se náboru pracovníků, jejich přeřazování a úředního postupu, přezkušování, vzdělávání, odměňování a odchodu ze služby. (第二十一条: 国家加强国家情报工作机构建设,对其机构设置、人员、编制、经费、资产实行特殊管理,给予特殊保障。国家建立适应情报工作需要的人员录用、选调、考核、培训、待遇、退出等管理制度。)
 • 22. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti musí podle potřeb zpravodajské činnosti zvyšovat své schopnosti rozvíjet zpravodajskou činnost. Státní orgány zpravodajské činnosti musí využívat vědeckotechnické metody a zvyšovat svou úroveň rozpoznávání zpravodajských dat, jejich filtrování, syntézy a zkoumání a analýzy. (第二十二条: 国家情报工作机构应当适应情报工作需要,提高开展情报工作的能力。国家情报工作机构应当运用科学技术手段,提高对情报信息的鉴别、筛选、综合和研判分析水平。)
 • 23. článek: V případě, že v důsledku plnění povinností nastane ohrožení pracovníka státních orgánů zpravodajské činnosti či jeho blízkých příbuzných, anebo se ocitne v ohrožení osoba, která navázala spolupráci se státními orgány zpravodajské činnosti a napomáhala státní zpravodajské činnosti, a její blízcí příbuzní, příslušné státní orgány musí přijmout náležitá opatření k jejich ochraně a záchraně. (第二十三条: 国家情报工作机构工作人员因执行任务,或者与国家情报工作机构建立合作关系的人员因协助国家情报工作,其本人或者近亲属人身安全受到威胁时,国家有关部门应当采取必要措施,予以保护、营救。)
 • 24. článek: Těm, kdo se zasloužili o práci v oblasti státní bezpečnosti a potřebují, aby se o ně stát postaral, stát to adekvátním způsobem provede. Příslušné orgány policie, státní správy, financí, zdravotnictví, školství, sociálního zabezpečení lidských zdrojů, péče o demobilizované vojáky, zdravotního zabezpečení jakož i instituce státních podniků poskytující sociální zabezpečení musí pomáhat státním zpravodajským orgánům v realizaci péče. (第二十四条 : 对为国家情报工作作出贡献并需要安置的人员,国家给予妥善安置。 公安、民政、财政、卫生、教育、人力资源和社会保障等有关部门以及国有企业事业单位应当协助国家情报工作机构做好安置工作。)
 • 25. článek: Lidem, kteří v průběhu práce pro státní bezpečnost nebo spolupráce a podpory této práci jsou zraněni, zahynou či zemřou, stát v souladu s příslušnými nařízeními poskytne adekvátní náhradu. Pokud jednotlivec či organizace podporují, jsou nápomocné a podílejí se na státní zpravodajské práci a dojde k jejich materiální újmě, jsou jim v souladu s příslušným státními nařízeními poskytnuty náhrady. (第二十五条 对因开展国家情报工作或者支持、协助和配合国家情报工作导致伤残或者牺牲、死亡的人员,按照国家有关规定给予相应的抚恤优待。个人和组织因支持、协助和配合国家情报工作导致财产损失的,按照国家有关规定给予补偿。)
 • 26. článek: Státní orgány zpravodajské činnosti si musí vybudovat přísný systém dozoru a bezpečnostních prověrek, dohlížet na to, že jejich zaměstnanci respektují zákony a dodržují disciplínu, a v souladu se zákonem přijímat potřebná opatření a pravidelně i nepravidelně provádět bezpečnostní prověrky. (第二十六条: 国家情报工作机构应当建立健全严格的监督和安全审查制度,对其工作人员遵守法律和纪律等情况进行监督,并依法采取必要措施,定期或者不定期进行安全审查。)
 • 27. článek: Každý člověk či organizace má právo oznámit a žalovat státní orgány zpravodajské činnosti a jejich zaměstnance, pokud překročí své úřední pravomoci, zneužijí úřední pravomoci i ve věci dalšího nezákonného jednání. Úřad, který obdrží oznámení či žalobu je povinen bezodkladně věc přešetřit a výsledky svého šetření oznámit žalujícímu. Žádný jednotlivec ani organizace nesmí potlačovat jednotlivce či organizace, které podají oznámení či žalobu na národní orgány zpravodajské činnosti ani se jim mstít. Státní orgány zpravodajské činnosti musí vytvořit příznivé podmínky pro to, aby jednotlivci a organizace směly podávat stížnosti, žaloby a oznámení a musí zachovávat oznamovatele v anonymitě. (第二十七条: 任何个人和组织对国家情报工作机构及其工作人员超越职权、滥用职权和其他违法违纪行为,有权检举、控告。受理检举、控告的有关机关应当及时查处,并将查处结果告知检举人、控告人。对依法检举、控告国家情报工作机构及其工作人员的个人和组织,任何个人和组织不得压制和打击报复。国家情报工作机构应当为个人和组织检举、控告、反映情况提供便利渠道,并为检举人、控告人保密。)

Odstavec 4: Právní odpovědnost
(第四章: 法律责任)

 • 28. článek: V případě toho, kdo se provinil proti ustanovení tohoto zákona a bránil státním orgánům zpravodajské činnosti a jejich pracovníkům rozvíjet v souladu se zákonem zpravodajskou činnost, státní orgán zpravodajské činnosti navrhne jeho zaměstnavateli potrestání nebo požádá orgány státní bezpečnosti a policie, aby mu vydaly varování, případně jej zadrželi po dobu maximálně 15 dnů; v případě, že se ukáže, že se jedná o trestnou činnost, bude pohnán k trestní zodpovědnosti podle zákona. (第二十八条: 违反本法规定,阻碍国家情报工作机构及其工作人员依法开展情报工作的,由国家情报工作机构建议相关单位给予处分或者由国家安全机关、公安机关处警告或者十五日以下拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。)
 • 29. článek: V případě vyzrazení státního tajemství souvisejícího se státní zpravodajskou činností, státní orgán zpravodajské činnosti navrhne potrestání jeho zaměstnavateli nebo požádá orgány státní bezpečnosti a policie, aby mu vydaly varování, případně jej zadrželi po dobu maximálně 15 dnů; v případě, že se ukáže, že se jedná o trestnou činnost, bude pohnán k trestní zodpovědnosti podle zákona. (第二十九条: 泄露与国家情报工作有关的国家秘密的,由国家情报工作机构建议相关单位给予处分或者由国家安全机关、公安机关处警告或者十五日以下拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。)
 • 30. článek: Ten, kdo se bude vydávat za pracovníka státního orgánu zpravodajské činnosti či za jinou relevantní osobu za účelem vychloubání se, podvodu a vydírání, bude potrestán v souladu se Zákonem Čínské lidové republiky o trestním zodpovědnosti veřejné bezpečnosti; v případě, že mu bude prokázána trestná činnost, bude vydán trestní zodpovědnosti. (第三十条: 冒充国家情报工作机构工作人员或者其他相关人员实施招摇撞骗、诈骗、敲诈勒索等行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。)
 • 31. článek: Pokud se orgán státní zpravodajské činnosti, jakož i jeho zaměstnanci dopustí činů porušujících zákon a disciplínu, jako je překročení či zneužití pravomocí, poškození zákonných práv občanů či organizací, využití úředních výhod ke svému osobnímu prospěchu či ve prospěch další osoby, vyzrazení státního tajemství, obchodního tajemství či osobních informací, bude postižen podle zákona; v případě, že mu bude prokázána trestná činnost, bude vydán trestní zodpovědnosti. (第三十一条: 国家情报工作机构及其工作人员有超越职权、滥用职权,侵犯公民和组织的合法权益,利用职务便利为自己或者他人谋取私利,泄露国家秘密、商业秘密和个人信息等违法违纪行为的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。)

Odstavec 5: Dodatek
(第五章: 附则)

 • 32. článek: Tento zákon vstupuje v platnost 28. června 2017 ( 第三十二条: 本法自2017年6月28日起施行。)

Publikace tohoto článku: Deník Referendum, 17.2.2019