Extradiční dohoda očima globální politiky: příběh české naivity

Extradiční dohoda s Hongkongem II
Zatímco pro ostatní země byla extradiční dohoda s Hongkongem primárně věcí právní kontinuity a postupně od ní upustily, Česká republika se k ní naopak iniciativně přihlásila ve snaze vyjít vstříc požadavkům čínské strany.

Projekt Sinopsis s podporou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky přináší sérii článků o extradiční dohodě mezi Českou republikou a Hongkongem. Jde o základní přehled a souvislosti, které se k problematice extradiční dohody vážou.

V prvním článku byl věnován prostor historii uzavření dohody, jejímu legislativnímu schválení a v neposlední řadě jejímu významu a postavení po zveřejnění návrhu tzv. extradičního zákona. V tomto článku si autor klade za cíl v tématu plynule pokračovat a poukázat na zbytečnost české účasti skrze příklady ze světa.

Exkluzivní společnost

Česká republika se přijetím dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení zařadila k ostatním zemím západní Evropy – Německo, Francii či Spojené království – stejně jako k dalším významným čínským obchodním partnerům, jakými jsou USA či Jižní Korea. Od roku 1997, kdy správa nad Hongkongem přešla na Čínskou lidovou republiku, uzavřel Hongkong totožnou extradiční dohodu s celkem 19 státy, jejichž postavení v globální politice objektivně mnohonásobně převyšuje postavení České republiky. Platí zároveň, že Česká republika je s výjimkou Německa jedinou zemí tzv. „východního bloku“, která s Hongkongem takovou dohodu uzavřela. Na první pohled by se mohlo zdát, že se tak Česká republika přijetím dohody zařadila do velmi úzkého kruhu geopoliticky významných hráčů.

Český „příběh“ však od počátku provází zcela jiné okolnosti. Za zmínku stojí již samotný okamžik přijetí dohody. Většina výše uvedených zemí dohodu s Hongkongem uzavřela právě po jeho přechodu zpět pod čínský vliv ze zcela srozumitelných důvodů.

Kontinuita právního řádu ve znamení ochrany vlastních zájmů

Již období britské správy Hongkongu institut předávání osob znalo. Do hongkongského právního řádu jej implementovalo v roce 1967, kdy se působnost britského zákonu o uprchlých pachatelích (Fugitive Offenders Act) rozšířila i na Hongkong. Pachatele trestné činnosti bylo nově možné vydávat jak do Spojeného království, tak do ostatních zemí Commonwealthu a Irské republiky.

Přestože rok 1997 znamenal s definitivní platností konec britské správy, ve Spojeném království a dalších zemích přetrvával zájem chránit své aktivity a občany v Hongkongu. Postupně tak byly uzavřeny první extradiční dohody – s Kanadou, Austrálií, Novým Zélandem, Indií a Spojeným královstvím – které co do obsahu navazovaly na předchozí britskou legislativu. První vlna extradičních dohod, ke které se přidaly i Filipíny, Nizozemsko či USA, tak měla zejména zajistit kontinuitu právního řádu a předejít problémům s předáním osob u již zahájených řízení.

Nutnost dohody pro boj s organizovaným zločinem

Tento závěr ostatně vyplývá i z projednávání ratifikace dohody v Senátu USA. Tamní senátní výbor pro zahraniční záležitosti ve své zprávě upozornil, že s přechodem Hongkongu pod ČLR pozbude původní dohoda mezi USA a Spojeným královstvím platnosti, přičemž bude třeba na ni co nejrychleji navázat. Spojené státy americké se přitom již od 70. let potýkaly s obřím nárůstem nelegálního dovozu narkotik z Asie. Role Hongkongu byla dvojí. V první řadě poskytovalo tamní finanční prostředí ideální příležitost k praní špinavých peněz amerických dovozců narkotik. Zároveň se v Hongkongu stále více rozrůstala samotná výroba narkotik. Zpráva amerického Senátu rekapituluje, že celá řada vydaných podezřelých z Hongkongu do USA na základě původní extradiční dohody, byla následně obviněna právě z drogové trestné činnosti. Pozbytí platnosti původní dohody by tento proces značně ztížilo.

Od samého počátku však bylo zřejmé, že si američtí politici uvědomují možné zneužití dohody pro politické účely. Senátor Ashcroft z tehdejší republikánské opozice hovořil o nejisté budoucnosti čínsko-amerických vztahů, ve kterých bude Hongkong, jakožto maják volného obchodu a demokracie, hrát významnou roli. Zároveň zmínil blížící se výročí masakru na náměstí Nebeského klidu a skutečnost, že USA nikdy s žádnou totalitní zemí obdobnou dohodu neuzavřely. Přesto USA dohodu ratifikovaly. Jako hlavní důvod nakonec převážila trvající nutnost se aktivně postavit asijskému organizovanému zločinu – tedy především boj s narkotiky na vlastním území.

Oba tyto přístupy lze považovat za vysoce pragmatické. Spojenému království se v roce 1997 neodcházelo snadno, a proto uvítalo každý trestněprávní prostředek k pokračující ochraně vlastních zájmů v Hongkongu. Spojené státy americké prožívaly celospolečenský problém se zneužíváním návykových látek, které se do země valily z Asie, Střední a Jižní Ameriky i Evropy – extradiční dohoda zapadala do tehdejší skládačky nástrojů, jak tomuto problému lépe čelit.

Česká cesta plná otazníků

Jak již napověděl úvodní článek, okolnosti přijetí dohody mezi Českou republikou a Hongkongem by od těchto příkladů nemohly být odlišnější. K podepsání dohody českou stranou došlo v roce 2013, v účinnost a platnost pak vstoupila 13. února 2015. Těžko bychom hledali stejně významné události jako v případě Spojeného království či USA, které by odůvodňovaly nutnost přijetí extradiční dohody Českou republikou. Do očí bijícím kontrastem je i způsob, kterým dohoda prošla českým parlamentem. Američtí zákonodárci v Senátu pracovali v roce 1997 jen se zlomkem informací, které dnes o Hongkongu, potažmo o jeho „svrchovanosti“, máme, přesto si již tehdy kladli otázky a upozorňovali na témata, nad kterými se český zákonodárce o 17 let později ani nepozastavil.

Připomeňme znovu slova tehdejší ministryně spravedlnosti Válkové:

Je to velmi ve prospěch České republiky…Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení je moderní mezinárodní smlouvou.

Českému načasování nesvědčí ani skutečnost, že k podpisu dohody došlo jen pár měsíců po nástupu Si Ťin-pchinga, nového generálního tajemníka ÚV KS Číny, k moci. Jeho vláda se přitom od samého počátku vyznačuje snahou o prohloubení vedoucí úlohy komunistické strany, čehož se snaží dosáhnout „vládou zákona s čínskými rysy“ – pod Si Ťin-pchingem se z práva stal nástroj k institucionalizaci vlastní suverenity. Tento přístup je nutné vnímat jako výchozí předpoklad při interpretaci jakéhokoliv právního předpisu ČLR, včetně mezinárodních smluv.

Jako podivné se rovněž jeví, proč jen pár měsíců po podepsání dohody tehdejší nejvyšší představitel hongkongské vlády C.Y. Leung (梁振英) u příležitosti 95. výročí samostatnosti Československa vyzdvihl přijetí dohody jako jeden z vrcholů česko-hongkongské spolupráce. Takovéto uznání v oblasti právní spolupráce nelze vnímat jinak než jako pomyslný důkaz, že dotčený předpis nahrává zejména zájmům ČLR, respektive že je kompatibilní se Si Ťin-pchingovým chápáním práva. Pro úplnost dodejme, že C.Y. Leung je i po svém odchodu z vedení správy Hongkongu hlasitým podporovatelem pekingské politiky a současně zastává pozici místopředsedy Čínského lidového politického poradního shromáždění (中国人民政治协商会议). Jeho vlídná slova o přijetí dohody nejsou ničím jiným než pochvalou Pekingu za obrat v české zahraniční politice.

Nutno říci, že drtivá většina zemí při uzavření extradičních dohod navazovala na smlouvy již existující, čímž sledovala vlastní legitimní cíle, ovšem česká cesta je plná otazníků. Zatímco země, pro které se dohoda alespoň zpočátku jevila jako smysluplná či alespoň nezbytná, ji již vypověděly, zůstávají Česká republika a Portugalsko jedinými evropským státy, které dohodu drží v platnosti.

Česká republika se přijetím dohody na určitý čas dostala do elitního klubu světových mocností. Pravdou však je, že její místo u stolu od počátku postrádalo význam. Česká účast se zdá být výsledkem naivity a servility. Ani v roce 1997, natož pak v roce 2013, neexistoval pádnější důvod, proč by Česká republika měla s Hongkongem takovou mezinárodní smlouvu uzavírat. O to méně pak existují důvody, aby nyní Česká republika otálela s jejím vypovězením.

Autor článků je studentem práv a sinologie. Práce je hrazena z grantu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

Publikace tohoto článku: Deník Referendum, 16.12.2021