Vědecká výměna s čínskými rysy

Úskalí a limity akademické spolupráce s Čínskou lidovou republikou (policy brief).

Mezinárodní spolupráce je významnou součástí akademické práce a přispívá velkou měrou k pokroku ve vědeckém bádání. Za současného globálního vývoje směrem k opětovné bipolarizaci světa, v němž se otevřená společnost ocitá v ohrožení ze strany autoritářských režimů, se akademické kontakty pro některé nedemokratické státy stávají nástrojem soupeření a mohou být zneužity v náš neprospěch.

Při vědecké spolupráci s nedemokratickými státy je třeba mít na paměti i rizika a úskalí s ní spojená. V případě Čínské lidové republiky vycházejí již z odlišného pojetí samotné vědy jako takové. Zatímco v našem evropském pojetí jsou vědecké instituce nezávislé na státu a jejich cílem je obecný pokrok vědeckého poznání, které neuznává státní hranice, v ČLR je věda důsledně podřízena pragmatickým cílům státu, resp. vládnoucí Komunistické strany Číny. Tato podřízenost vědy zájmům státu je v ČLR institucionalizovaná. Výzkumné instituce a univerzity jsou straně podřízeny prostřednictvím svého vedení, jehož hlavou je v ČLR tajemník místní stranické organizace, nikoliv rektor, který má pouze omezené pravomoci (pokud se ovšem obě funkce nespojují v jedné osobě).

Zároveň je třeba si uvědomit, že jedním z cílů ČLR, respektive KS Číny jako její „vedoucí síly“, je usilovat o nové uspořádání mezinárodních vztahů, které by vyhovovalo čínskému politickému zřízení na úkor základních hodnot demokratických společností. Věda je jedním z nástrojů k dosažení těchto cílů pekingského vedení, a při neopatrné vědecké spolupráci s ČLR hrozí, že jí budeme v dosahování těchto cílů napomáhat a jednat tak proti svým vlastním zájmům. Zároveň je třeba vyvarovat se dojmu, že se snad cíle a praktiky ČLR České republiky jakožto menšího státu, jehož vědecké instituce nezaujímají první příčky mezinárodních žebříčků, netýkají. I naše věda má co nabídnout, a jak naznačuje mj. poslední výroční zpráva Bezpečnostní informační služby, příslušné čínské orgány jsou na českém území aktivní, a to včetně akademické sféry.

Akademičtí pracovníci si při navazování styků s institucemi z ČLR často nejsou těchto rizik vědomi, přistupují k nim jako k analogickým partnerům a zároveň pro ně není bezpečnost výzkumu zásadním, pokud vůbec nějakým, parametrem. Tento dokument shrnuje specifika čínského akademického prostředí v širším kontextu, popisuje rizika spojená s vědeckou spoluprací s ČLR a zároveň nabízí českým akademickým institucím doporučení, jak těmto rizikům předcházet. Uvádí také řadu konkrétních příkladů z českého i mezinárodního akademického prostředí.

Celý dokument ve formátu PDF.