Výzva k uzavření převýchovných táborů pro Ujgury a další menšiny a k dodržování lidských práv v ČLR

ČLR se snaží předefinovat pojetí lidských práv a současný stav lidských práv v ČLR představit jako plnohodnotnou alternativu hodnot vyjádřených ve Všeobecné deklaraci.

My, níže podepsaní představitelé akademické obce, veřejného života a občanské společnosti v České a Slovenské republice, vyjadřujeme u příležitosti dnešního 70. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv své znepokojení nad rostoucím porušováním lidských práv v Čínské lidové republice (ČLR), jejímž nejkřiklavějším příkladem je narůstající represe Ujgurů a dalších menšin v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. V souvislosti s posilujícími nedemokratickými tendencemi v dalších státech považujeme vývoj v Sin-ťiangu i celkové autoritářské směřování ČLR pod vedením generálního tajemníka Komunistické strany (KS) Číny Si Ťin-pchinga za vážný celosvětový problém, který je v rozporu s univerzálními hodnotami, k nimž se svým podpisem a členstvím v Radě pro lidská práva Organizace spojených národů hlásí i sama ČLR, a tedy i s hodnotami, na kterých po překonání minulých období nesvobody a porušování univerzálních lidských práv spočívá česká a slovenská společnost a státnost. Za znepokojující považujeme zejména:

1) Pod Si Ťin-pchingovým vedením se ČLR usilovněji než v minulosti snaží předefinovat pojetí lidských práv směrem k normalizaci a mezinárodnímu akceptování současného stavu lidských práv v ČLR jako plnohodnotné alternativy hodnot vyjádřených Všeobecnou deklarací lidských práv a ochraňovaných Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními orgány. Takové pojetí lidských práv, jež popírá jejich univerzální platnost a přiznává vládám právo je definovat podle svých potřeb, ohrožuje ve svých důsledcích také práva a svobody občanů jiných zemí. Jsme znepokojeni soustavnými snahami KS Číny své pojetí lidských práv a autoritářské zřízení ustavit jako rovnocennou alternativu univerzálních lidských práv v Organizaci spojených národů a v dalších mezinárodních organizacích.

2) V ČLR tyto snahy vedou k rostoucímu omezování práv národnostních a náboženských menšin, občanské společnosti, akademické a umělecké obce, médií a dalších společenských skupin. Pro účely kontroly společnosti a omezování lidských práv je zneužíván technologický pokrok a je dále posilován autoritářský charakter politického systému ČLR. Považujeme za politováníhodné, že pod vedením KS Číny se Čína vzdaluje univerzálním hodnotám Všeobecné deklarace lidských práv i Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jejichž je signatářem. 

3) Alarmující je represe Ujgurů, Kazachů a dalších muslimských menšin v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang sílící od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012 a zejména od nástupu Čchen Čchüan-kuoa do funkce oblastního stranického tajemníka. Jsou zde potlačována politická, náboženská  a kulturní práva obyvatel zaručená čínskou ústavou, jsou zaváděny metody policejního státu a digitální diktatury a obyvatelstvo je masově politicky indoktrinováno. Odsuzujeme zejména uvěznění několika set tisíc lidí v politických převýchovných táborech, kde dochází podle věrohodných zpráv kromě politické indoktrinace i k mučení a úmrtím vězňů. Systematicky zadržováni nebo vězněni jsou přední ujgurští intelektuálové, například Ilham Tochti, Rahile Dawut, Tašpolat Téjip, Abdurehim Héjit, Abduqadir Džalalidin, Perhat Tursun, Tahir Talip a další. Domníváme se, že orgány ČLR tím zásadně porušují zájmy svých občanů a soužití etnických skupin. 

4) Represi Ujgurů a dalších menšin v Sin-ťiangu realizují orgány ČLR pod záminkou zveličeného nebezpečí náboženského extremismu a etnického separatismu údajně ohrožujícího stabilitu Sin-ťiangu a celistvost ČLR. Kontrolu nad Sin-ťiangem však Peking posiluje za účelem upevnění moci a kvůli jeho strategické poloze a nepostradatelnosti pro energetickou bezpečnost, mezinárodní konektivitu a zahraniční politiku ČLR, například pro strategii Pás a cesta. Považujeme za nepřijatelné, že pod záminkou spolupráce se světovým společenstvím a pod záštitou ideálů vzájemného porozumění a výměny hodnot se ČLR dopouští drastického porušování lidských práv svých občanů v Sin-ťiangu i jinde.

5) Znepokojuje nás, že pod Si Ťin-pchingovým vedením ČLR stále asertivnějšími metodami prosazuje své nároky ve sporných pohraničních oblastech a vůči Tchaj-wanu, podporuje jiné nedemokratické státy a snaží se oslabit politické systémy i společnosti demokratických zemí. Domníváme se, že toto působení KS Číny je ohrožením liberálních hodnot v mezinárodních vztazích a představuje bezpečnostní hrozbu i pro Českou a Slovenskou republiku.

V souvislosti s dnešním 70. výročím vzniku Všeobecné deklarace lidských práv a v návaznosti na další iniciativy za uzavření politických převýchovných táborů v Sin-ťiangu a ukončení represe Ujgurů a dalších menšin vzešlé například ze strany Evropského parlamentu, zákonodárců Kongresu USA, výboru i expertů Organizace spojených národů, velvyslanců 15 demokratických zemí v Pekingu, Rady americko-islámských vztahů, světové akademické obce, Svobodné univerzity v Bruselu, frankofonních sinologů, i od dalších angažovaných jednotlivců vyzýváme  

1) orgány Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a Čínské lidové republiky, jmenovitě tajemníka oblastního výboru KS Číny Čchen Čchüan-kuoa a generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga, k neprodlenému propuštění všech osob zadržovaných v politických převýchovných táborech, k ukončení represivní politiky v Sin-ťiangu, Tibetu a jiných menšinových oblastech a k dodržování politických, náboženských a kulturních práv občanů ČLR všech národností,

2) státní orgány Slovenské a České republiky, aby se připojily ke snahám definovaným ve výše zmíněném legislativním návrhu zákonodárců Kongresu USA a v dalších iniciativách a na domácí i mezinárodní úrovni usilovaly o prosazení účinných opatření k obnově základních práv a svobod v Sin-ťiangu, včetně případných sankcí proti jednotlivcům i organizacím uvnitř ČLR, které se podílejí na represi Ujgurů nebo jiných občanů ČLR, a proti pachatelům zločinů proti lidskosti podle mezinárodního práva a mezinárodních úmluv Organizace spojených národů,

3) státní orgány a ekonomické subjekty České a Slovenské republiky, aby ukončily spolupráci se státními i nestátními aktéry uvnitř i mimo ČLR, které se podílejí na represi Ujgurů a dalších občanů ČLR, například se státními podniky a technologickými firmami podílejícími se na digitální diktatuře v ČLR, a aby svou účast v mezinárodních iniciativách ČLR typu Pás a cesta podmiňovaly uzavřením převýchovných táborů v Sin-ťiangu a dodržováním lidských práv občanů ČLR všech národností, 

4) státní orgány Slovenské a České republiky, aby v Organizaci spojených národů a dalších mezinárodních organizacích bezvýhradně prosazovaly univerzalitu lidských práv a požadovaly jejich dodržování v ČLR, a aby se zasadily o neprodlené uzavření politických převýchovných táborů v Sin-ťiangu a ukončení všech dalších podob represe Ujgurů, Tibeťanů a ostatních občanů ČLR,

5) orgány České a Slovenské republiky, aby navázaly na postoj čtrnácti demokratických zemí včetně České republiky, které 6. listopadu 2018 během Univerzálního periodického přezkumu v Organizaci spojených národů kritizovaly stav lidských práv v ČLR, a aby i v budoucnu českou a slovenskou zahraniční politikou usilovaly o prosazení univerzálních lidských práv v ČLR,

6) státní orgány, ekonomické subjekty, akademické instituce, veškeré další aktéry i širokou veřejnost Slovenské a České republiky, aby při spolupráci a komunikaci se státními i nestátními orgány a institucemi ČLR apelovaly na dodržování univerzálních lidských práv,

7) státní orgány České a Slovenské republiky, aby usnadnily udělování politického azylu oprávněným žadatelům z ČLR a nedopustily jejich repatriaci,

8) státní orgány a nevládní organizace Slovenské a České republiky, aby posílily podporu a vzdělávání v oblasti lidských práv, demokracie, občanské společnosti a mediální gramotnosti, a aby podporu těchto hodnot posílily i ve svých zahraničních rozvojových programech.

V Praze a Bratislavě, 10. prosince 2018

Iniciátoři:

Ondřej Klimeš, Ph.D., sinolog a ujgurista, Praha

Prof. Martin Slobodník, PhD., sinolog a tibetolog, Bratislava

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., sinoložka, Praha

Martin Hála, Ph.D., sinolog, Praha

Dr. Jarmila Ptáčková, sinoložka a tibetoložka, Praha

Seznam všech signatářů a další informace.