Nový policy brief projektu Sinopsis o úskalích akademické spolupráce s ČLR

Vědecká výměna s Čínou přináší řadu výzev a rizik, které vycházejí už ze samotného čínského pojetí vědy.

Projekt Sinopsis tento týden publikoval analýzu zabývající se problematikou akademické výměny s Čínskou lidovou republikou a s ní spojených rizik. Publikovaný text shrnuje specifika čínského akademického prostředí v širším kontextu. Věnuje se také rozdílům ve vnímání samotného účelu vědy v demokratických zemích a ČLR, kde jsou věda a s ní spojené instituce systémově podřízeny zájmům Komunistické strany Číny. 

V první části analýza popisuje hlavní rizika v technologických oborech, u kterých ČLR dlouhodobě systematicky využívá mezinárodní akademickou spolupráci k transferu technologií využitelných k naplnění jejích strategických cílů. Hlavním rizikem je pak vědecká spolupráce na projektech s potenciálním využitím k obranným účelům. Do obranného výzkumu se přitom v ČLR v rámci tzv. vojensko-civilní fúze zapojují i civilní univerzity a akademické instituce, u nichž není jejich napojení na armádu pro zahraniční pozorovatele bez patřičného prověření na první pohled zřejmé.

Analýza Sinopsis dále zohledňuje i specifika čínského akademického prostředí ve společenskovědních a humanitních oborech, které jsou v ČLR podřízené marxisticko-leninské ideologii a jsou v domácím i zahraničním prostředí využívané k prosazování narativů KS Číny. 

Osvětlení specifik mezinárodní akademické spolupráce s ČLR analýza doplňuje o četné příklady problematických případů v českém prostředí, na něž v minulosti upozornil projekt Sinopsis. Zohledněny jsou i nejnovější poznatky, které přinesla nová případová studie badatele Jeffreyho Stoffa. Ten na příkladu německo-čínské vědecké spolupráce ukazuje rozsah spolupráce západních akademiků na výzkumných projektech zneužitelných Pekingem. Výzkum dále přináší nové poznatky týkající se financování takových projektů ze strany institucí z demokratických zemí, včetně České republiky. Na tvorbě této studie se podíleli i Glenn Tiffert z Hooverova institutu a Kevin Gamache z univerzity Texas A&M, kteří v těchto dnech přednášeli na Karlově univerzitě a Palackého univerzitě v Olomouci o způsobech, jak se jejich instituce ve Spojených státech s výzvami spojenými s akademickou výměnou s ČLR vyrovnávají. 

V závěru analýza Sinopsis předkládá českým akademickým institucím doporučení, jak k vědecké spolupráci s ČLR přistupovat. Hlavní zásadou by přitom mělo být samotné vědomí, že Čína je v tomto ohledu nerovnocenným partnerem. Systematicky zneužívá základy akademického prostředí demokratických zemí založené na otevřenosti a transparentnosti ke svému prospěchu, a je tedy nutné přijímat konkrétní opatření v podobě řádného prověřování čínských partnerů či edukace akademických pracovníků.