Čtyři všestrannosti

„Čtyři všestrannosti“ (四个全面; též „čtyři komplexity“; anglicky Four Comprehensives) je označení „strategického rozvrhu ÚV“ (战略布局, angl. „strategic layout“; termín je převzatý z jazyka firemního managementu), který zahrnuje čtyři základní cíle, jichž má být dosaženo v Si Ťin-pchingově nové éře a které utvářejí rámec procesu budování socialismu s čínskými rysy. Konkrétně se jedná o „všestranné budování společnosti mírného blahobytu“ (全面建成小康社会), „všestranné prohlubování reforem“ (全面深化改革), „všestrannou správu státu za pomoci zákonů“ (全面依法治国) a „všestranně přísnou vnitrostranickou práci“ (全面从严治党; dosl. „management strany“, tj. péče o ideologickou čistotu, stranickou disciplínu a boj s korupcí mezi funkcionáři KS Číny).

Podle vysvětlení v novinách Kuang-ming ž´-pao z listopadu 2018 tento slogan ve zkratce pojmenovává klíčové aspekty, nejdůležitější oblasti a hlavní směřování politiky ÚV KS Číny a odpovídá „vykročení na další stupeň reforem a otevírání a socialistické modernizace“. Používá se od začátku roku 2013, kdy v čele strany a státu stanul současný generální tajemník Si Ťin-pching. Slogan se utvářel postupně, až se stal souborem základních oblastí, na které se zaměřuje budování Číny a realizace Si Ťin-pchingova programu „čínského snu“. V současné době termín „čtyři všestrannosti“ nalezneme zakotvený i ve stranických stanovách, kde se píše:

Je třeba na základě komplexní strategie ‚5 v 1‘ a strategického rozvrhu čtyř všestranností velké věci socialismu s čínskými rysy celkově plánovat další rozvoj budování ekonomiky, politiky, kultury, společnosti a ekologické civilizace, koordinovaně prosazovat všestranné budování společnosti mírného blahobytu, všestranně prohlubovat reformy, všestranně spravovat stát za pomoci zákonů a všestranně přísně řídit stranu.

(必须按照中国特色社会主义事业“五位一体“总体布局和“四个全面“战略布局,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党)

Důležitou součástí výše uvedené citace je také ona „komplexní strategie ‚5 v 1‘“ (五位一体总体布局), neboť i každá ze „čtyř všestranností“ se dá dále dělit, potažmo zpřesňovat právě na základě pěti elementárních kategorií budování (nejen) čínského systému – ekonomiky, politiky, kultury, společnosti a životního prostředí. V citované pasáži se objevuje i jedno z klíčových slov Si Ťin-pchingova programu, „v jednom celku plánovat“ (统筹), v němž je zachycena posedlost snahou mít vše pod kontrolou, centralizované a řízené z jednoho místa.

Od jedné všestrannosti ke čtyřem

Na internetovém informačním kanále Komunistické strany Číny nalezneme přehlednou grafiku, názorně vysvětlující původ „čtyř všestranností“. Dozvíme se zde například, že jejich zrod se – podobně jako u většiny ostatních pojmů a sloganů v současné čínské politické rétorice – datuje k 18. sjezdu KS Číny v listopadu 2012, kdy se Si Ťin-pching stal generálním tajemníkem KS Číny. Tehdy poprvé v současné formě a obsahu zazněl slogan „všestranně budovat společnost mírného blahobytu“. Dalšími milníky pak byly 3. plenární zasedání 18. ústředního výboru KS Číny v listopadu 2013 (prohlubování reforem, čili příslib ekonomického rozvoje), o rok později 4. plenární zasedání téhož (správa země za pomoci zákonů, čili ukotvení stranických a správních rozhodnutí v zákonech) a Závěrečná konference k výchovné kampani linie mas (党的群众路线教育实践活动) v říjnu 2014 zaměřené na ideologickou čistotu a upevňování disciplíny uvnitř strany.

Všestrannosti ale nebyly vždycky čtyři. Jak napovídá další část grafiky, na počátku v roce 2002 (tedy v době konání 16. sjezdu KS Číny) byla pouze jedna, která se týkala právě budování mírně blahobytné společnosti. Není zde ale zmíněno, které osobnosti předcházející současnému generálnímu tajemníkovi s tímto sloganem operovaly. Natož aby autoři grafiky uvedli, že se váže již k Teng Siao-pchingovi. Ten například při rozhovoru s tehdejším japonským premiérem Masajoši Óhirou označoval tímto způsobem cíl čínských ekonomických reforem již v roce 1979. (Původní stránka s rozhovorem již není na informačním webu KS Číny dostupná – prohlížeč skoro až ironicky vyhazuje hlášku „403 Forbidden“, link tedy vede na její poslední zálohu na webu archive.com z listopadu 2018).

Zásadní je však posun od „tří všestranností“ ke „čtyřem všestrannostem“ během Siovy inspekční cesty do provincie Ťiang-su na konci roku 2014, kde bylo k původním třem přidáno právě „všestranně přísné řízení strany“. A následné upevnění pozice tohoto souborného termínu jakožto základní politické strategie v únoru 2015, kdy Si Ťin-pching v projevu na Tematickém školení hlavních vedoucích kádrů na úrovni provincií (省部级主要领导干部专题研讨班) znovu zdůraznil potřebu vládnutí s pomocí zákonů a vzájemnou propojenost všech „čtyř všestranností“.

Se stranou k blahobytu a bez ní ani krok

Následující výklad významu jednotlivých složek „čtyř všestranností“ je založený na článku s názvem „Hluboce pochopit významný obsah ‚čtyř všestranností‘“ (深刻理解“四个全面”的重要内涵) z pera prorektora Ústřední stranické školy KS Číny (中共中央党校) Sie Čchun-tchaoa 谢春涛. Všechny citace pocházejí z tohoto textu, není-li uvedeno jinak. K Sieově výkladu pak doplňujeme vlastní komentáře vysvětlující historické souvislosti.

„Všestranné budování společnosti mírného blahobytu“ (全面建成小康社会)

Společnost mírného blahobytu je základem pro naplnění “Čínského snu”. Nejedná se ale o blahobyt hodnocený pouze na základě hlediska růstu HDP – právě pro tuto „všestrannost“ je totiž důležitá ona „celková strategie ‚5 v 1‘“. Požadavkem je maximální pokrytí obyvatelstva, aby z dosažených úspěchů těžili všichni stejně. Si Ťin-pching říká: „To, zda jsme dosáhli mírného blahobytu, se pozná na venkově.“ (小康不小康,关键看老乡).

Na politické úrovni je k dosažení společnosti mírného blahobytu potřeba zabezpečit demokracii (jak jsme již zmiňovali, je tím pochopitelně míněna „demokratická diktatura lidu“) a ústavní svobody (samozřejmě s tím, že v Ústavě ČLR je všemu nadřazena vedoucí úloha komunistické strany a Si Ťin-pchingovo myšlení socialismu s čínskými rysy pro novou éru). Ve sféře kultury, nikoliv politiky, je pak třeba ideologické práce, která se netýká pouze strany, nýbrž celé společnosti, a měla by se zaměřit hlavně na mladé lidi. V konečném důsledku se předpokládá, že se základní hodnoty socialismu integrují do utváření právního systému a „měkké hodnoty“ (tj. dosud vymahatelné v rovině společenské morálky) se proměnily v „tvrdé hodnoty“ (tj. vymahatelné podle práva).

Z hlediska potřeb společnosti se pak mírného blahobytu má dosáhnout hlavně zvýšením úrovně zdravotnického a sociálního systému. Je sem zahrnuto také kvalitní životní prostředí, a to především v podobě budování „krásné Číny“ (美丽中国). To je další poměrně komplexní termín v čínské politické rétorice, který v podstatě staví do centra principu „5 v 1“ právě ekologii, či přesněji a doslovněji „ekologickou civilizaci“ (生态文明). Důraz na ekologii je reakcí na katastrofální dopady předchozího překotného růstu a masivní protesty obyvatel proti zhoršujícímu se znečištění, kvalitě potravin a nedostatku vody. Opatření pro zlepšení životního prostředí nicméně zatím zůstávají podřízená požadavkům extenzivního hospodářského rozvoje.

„Všestranné prohloubení reforem“ (全面深化改革)

„Reformami“ se v čínské politické rétorice míní především ekonomické reformy, které inicioval na konci 70. let Teng Siao-pching s cílem uvolnit plánované hospodářství, zavést do něj prvky tržního hospodářství a tak překonat hlubokou hospodářskou krizi, v níž se ČLR ocitla po třiceti letech rigidně plánované ekonomiky. Postupem času veřejnost začala „reformy a otevírání se“ (开放; naznačuje též „liberalizaci“) chápat s konotací reforem společenského a politického systému. Si Ťin-pchingovy projevy a praktické kroky jeho politiky nicméně tyto konotace popírají, neboť reformy v jeho pojetí nemají otevřít a liberalizovat stávající politický systém, ale zdokonalit ho a zajistit jeho bezchybné fungování. Za Si Ťin-pchingovy éry je kladen důraz na vědecké poznatky, na nichž se mají tyto reformy zakládat a umožnit vskutku vědecké řízení odshora dolů z jednoho centra (ze stranického “jádra” 党核心, jež splývá stále výrazněji s osobou generálního tajemníka Si).

„Vědecké pojetí rozvoje“ (科学发展观) je požadavek, kterým obohatil ideologii KS Číny již Si Ťin-pchingův předchůdce Chu Ťin-tchao a jako jeho odkaz byl vtělen (vedle marxismu-leninismu, Mao Ce-tungova myšlení, Teng Siao-pchingovy teorie, ideje „trojí zastoupení“ a Siova myšlení) do ústavy ČLR. Ostatně marxismus-leninismus jako takový sám sebe pokládá za přísně vědeckou teorii společnosti a Si Ťin-pching neustále zdůrazňuje, že politický systém založený na vedoucí úloze strany je vědecky podložená teorie správného vývoje společnosti a pokroku.

Podle Si Ťin-pchinga reformy nemají vést pouze k rozvoji ekonomickému – prohlašuje, že „o hrdinech už se nedá mluvit pouze jednoduše na základě nárůstu HDP“ (再也不能简单地以GDP增长论英雄). Reformy musejí sahat od zemědělství přes školství až k uvolnění pohybu obyvatelstva (v ČLR dodnes platí, že obyvatelé venkova se až na výjimky nemohou volně stěhovat do měst), mají být plánovány shora a uskutečňovány za pomoci zákonů.

„Všestranně spravovat stát za pomoci zákonů“ (全面依法治国)

Protože v oblasti reforem a otevírání existuje stále celá řada problémů, je třeba posílit „vládu za pomoci zákonů“ (法治):

Pokud se nelze spolehnout na vládu za pomoci zákonů, pak o to víc není možné spolehnout se na politiku a na slova vedoucích představitelů. Pokud máme zajistit, aby obyčejní lidé byli skutečně spokojení, musíme umožnit straně a státu věčnou vládu a trvalou bezpečnost, musíme se opírat o vládu pomocí zákonů a institucionalizovat správné ideje a pravidla na úroveň právních norem, aby je každý musel dodržovat. Proto generální tajemník Si Ťin-pching zdůrazňuje, že vládnutí za pomoci zákonů je tím nejlepším způsobem, jak může naše strana spravovat stát.

(如果法治靠不住,政策和领导人的讲话更靠不住。真正让老百姓放心,要让党和国家长治久安,靠法治,把好的理念、好的规矩制度上升到法律的规定上,让任何人都必须执行。所以,习近平总书记强调,依法治国是我们党治国理政的最好方式.)

Zemi tedy vládne strana a z kontextu zřetelně vyplývá, že jsou to především její ideje a pravidla, které by měly být povýšeny na úroveň právních předpisů, aby se „vůle strany a vůle lidu staly prostřednictvím mocenských mechanismů vůlí státu“ (把党的意志、人民的意志经过国家权力机关变成国家意志). Sie Čchun-tchao v souvislosti s vládou pomocí zákonů dále uvádí, že je třeba „především klást důraz na zvědečtění a demokratizaci legislativy“ (首先是立法强调科学化、民主化). Vládu pomocí zákonů v čínském pojetí přesně charakterizoval předseda Nejvyššího lidového soudu Čou Čchiang (周強) 14. ledna 2017, když řekl, že „je třeba nalézt odvahu a vytasit meč proti nezávislosti soudů a dalším chybným tendencím“ (要敢于向西方错误思潮亮剑), jako je ústavní demokracie a dělba moci, které podkopávají vedoucí úlohu strany.

„Všestranně přísná vnitrostranická práce“ (全面从严治党)

Poslední ze „čtyř všestranností“ se dotýká samotné strany, jejíž nezpochybnitelná vedoucí úloha je zakotvena v Ústavě ČLR. A tak „pokud správně neuchopíme všestranně přísnou vnitrostranickou práci, není o co opřít tři zbývající všestrannosti“ (如果全面从严治党抓不好,其他三个全面无从谈起). Vnitrostranická práce (doslova „řízení strany“) se projevuje především bojem proti korupci a prohnilosti kádrů, tedy proti takzvanému „problému ‚čtyř stylů práce‘“ („‘四风‘问题“) – formalismu (形式主义), byrokratismu (官僚主义), hédonismu (享乐主义) a rozmařilému způsobu života (奢靡之风) – jak jej již v roce 2013 v projevu na Pracovní schůzi k výchovné kampani linie mas (党的群众路线教育实践活动工作会议) představil generální tajemník Si. Tehdy prohlásil, že je třeba snížit počet stranických funkcionářů, dát větší svobodu nižším stranickým organizacím, aby si své funkcionáře vybíraly samy, ale na druhou stranu po nich striktně požadovat zodpovědnost v tomto výběru. A v neposlední řadě je třeba „navzájem propojit ideové a organizační budování strany“ (思想建党和制度建党相结合) – proto také dochází k aktualizaci stranických stanov (naposledy po 19. sjezdu v roce 2017), které se obohacují o Siovo myšlení.

„Čtyři všestrannosti“ se staly neodmyslitelnou součástí Si Ťin-pchingových projevů na nejrůznější témata a v souladu s pravidly stranického diskurzu slogan přebírají straničtí funkcionáři všech stupňů. Stal se také nedílnou součástí politické výchovy obyvatelstva. „Čtyři všestrannosti“ jakožto záležitost, která se dotýká všech vrstev společnosti, byly až donedávna v Číně masivně propagovány, a na stránkách tiskové agentury Nová Čína nejen vznikla sekce, která se tomuto termínu věnuje a sdružuje články s danou tématikou, ale i animované rapové video, jehož text v českému překladu přinášíme na závěr. Pro „všestrannosti“ zde volíme variantní překlad, protože v tomto kontextu se zdá výstižnější.

 

Čtyři komplexity

Jedna je tečka, dvě jsou úsečka,
tři dělají rovinu, čtyři komplexní skupinu.
Holčička: „Co to zpíváš?“
Pán: „Slyšela jsi o čtyřech komplexitách?“
Holčička: „Hm… To je něco s čínským snem…“
Pán: „Haha… Radši si mě přece jen poslechni.“

Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
blahobyt je cíl.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
reformy jsou síla.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
vláda práva to jistí.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
budovat stranu je základ.

Komplexně budovat blahobyt, o tom každý musí snít,
jíst a pít, penězi se netrápit, srdce budeme mít lehké.
Hory zlata, stříbra máme, taky čistou vodu i hory zelené,
ekosystém zdravý všechen smog hned zažene!
Komplexně prohloubit reformy, to my jen tak neříkáme,
o nevzdělané, staré, choré – o všechny se postaráme.
Všichni ruku přiloží, venkov, města pospolu, hej!
Když je třeba uzel roztít, chce to správný systém mít.

Jedna je tečka, dvě jsou úsečka,
tři dělají rovinu, čtyři komplexní skupinu.
Blahobyt je cíl, reformy jsou síla,
vláda práva to jistí, budovat stranu je základ!
Ta slova jsou fakt důležitá, čtyřikrát je řeknu já i ty,
čtyři, čtyři, čtyři čtyři, čtyři komplexity.
Ta slova jsou fakt důležitá, čtyřikrát je řeknu já i ty,
čtyři, čtyři, čtyři čtyři, čtyři komplexity.

Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
blahobyt je cíl.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
reformy jsou síla.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
vláda práva to jistí.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
budovat stranu je základ.

Bez pravidel nemůžeš mít komplexní vládu založenou na právu
právo mít, právo ctít a jím se řídit, když máš moc, tak neměj tvrdou hlavu!
Nejasná pravidla jsou k ničemu, stejně jako chvástání ničemů,
před právem jsme všichni stejní, bohatý tatík je ti taky k ničemu!
Komplexně, striktně stranu vést máš, jen svěžím větrem vyvětráš,
staré tygry zavři do klecí a pak i mouchy pochytáš!
Strana je jádro, co nám tempo udává,
a takovému vůdci všichni provoláme sláva!

Jedna je tečka, dvě jsou úsečka,
tři dělají rovinu, čtyři komplexní skupinu.
Blahobyt je cíl, reformy jsou síla,
vláda práva to jistí, budovat stranu je základ!
Ta slova jsou fakt důležitá, čtyřikrát je řeknu já i ty,
čtyři, čtyři, čtyři čtyři, čtyři komplexity.
Ta slova jsou fakt důležitá, čtyřikrát je řeknu já i ty,
čtyři, čtyři, čtyři čtyři, čtyři komplexity.

Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
blahobyt je cíl.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
reformy jsou síla.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
vláda práva to jistí.
Říkej i ty: čtyři komplexity, čtyři komplexity,
budovat stranu je základ.

Když máme, máme čtyři komplexity, čínský sen je za rohem!
Když máme, máme čtyři komplexity, čínský sen je za rohem!
Když máme, máme čtyři komplexity, čínský sen je za rohem!
Když máme, máme čtyři komplexity, čínský sen je za rohem!