Čína jako “hybatel pokroku lidstva”

Stranický tisk vysvětluje v oficiálním ptydepe, jak se ČLR stává vůdcem světa – a svět s ní souzní…

Čínská média se podle direktivy Si Ťin-pchinga mají “jmenovat Strana” (姓党). O probíhajícím sjezdu referují v duchu této směrnice podle zavedených stranických  pravidel a postupů. Zveřejnění “zásadního projevu” a posloupnost a pojetí zpráv a článků mají svoji propracovanou choreografii s cílem poskytnout veřejnosti přísně odměřenou dávku informací, které se okamžitě stávají nástrojem politické výchovy. Ne náhodou je četba úvodníků a komentářů agentury Sin-chua a stranického listu Žen-min ž´-pao základním materiálem politických školení, jimiž pravidelně procházejí v Číně všichni školáci a studenti, armáda a státní zaměstnanci – a s tím, jak dochází k posilování stranického vlivu v soukromých podnicích stále častěji i v soukromém sektoru.

V případě zásadních událostí jako právě probíhající 19. sjezd komunistické strany je tento model naplňován zvlášť pečlivě. V předvečer sjezdu agentura Sin-chua zveřejnila úvodník, který předem nastínil ústřední témata, jimiž se druhého dne podrobně zabýval generální tajemník Si Ťin-pching ve své více než tříhodinové zprávě o činnosti, která je v podstatě politickým programem Strany pro budoucnost. Zpráva byla v internetových médiích zveřejněna v úplnosti, zároveň ale vyšlo také v tisku krátké, přehledně rozčleněné shrnutí hlavních bodů, které lze chápat i jako návod, jak rozumět Si Ťin-pchingovu projevu. Následně se začaly objevovat redakční články rozpracovávající jednotlivé body Si Ťin-pchingovy zprávy a v dalším kroku média začala uveřejňovat autorské komentáře k těmto jednotlivým bodům.

V tomto duchu 21. října tisková agentura Čínské lidové republiky Sin-chua uveřejnila článek od svého korespondenta Jen Lianga s názvem „Význam zesílení Číny pro svět“. Zaměřuje se na Si Ťin-pchingovo pojetí zahraniční politiky, konkrétně na globální roli Číny. Jedná se o text na pomezí autorského komentáře a oficiální zprávy, překypující opakujícími se frázemi stranické propagandy a odvolávájící se na domácí a mezinárodní politické i akademické autority kladně hodnotící Si Ťin-pchingovo pojetí role Číny ve světě. Za pozornost stojí výběr zahraničních podporovatelů globalizace pod čínským vedením, kde vedle francouzského konzervativního politika, v letech 2002–2005 premiéra, Jeana Pierra Raffarina najdeme předsedu Komunistické strany Francie Pierra Laurenta nebo bývalého člena výkonného výboru Komunistické strany Velké Británie a dnes plodného autora propagujícího v britských médiích čínský model Martina Jacquese (Jacques je známý jako autor bestselleru Až Čína povládne světu: konec západního světa a zrození nového globálního řádu – When China Rules the World: the End of the Western World and the Birth of a New Global Order).

Další západní autority zmiňované autorem článku rozhodně nepatří k předním odborníkům na současnou čínskou politiku. Laurie Pearcey (v článku uváděn jako prorektor) se řadu let pohyboval v čínských státních institucích a v čínsko-australském byznysu; dnes je ředitelem Konfuciova institutu na univerzitě Nového jižního Walesu. Jednoho akademika se na základě zápisu jeho jména čínskými znaky ani nepodařilo jednoznačně identifikovat. Na skutečné odborné kompetenci zahraničních expertů citovaných v tomto článku však nezáleží, vesměs jsou jim do úst vkládány banality, které souznějí s diskurzem Komunistické strany Číny a jejich přítomnost v článku nehraje jinou roli, než dokázat, že světové mínění se ztotožňuje s názory čínských představitelů.

Článek uvádíme v úplném překladu s cílem přiblížit záměry čínského vedení a způsob jeho komunikace a argumentace v co nejsyrovější  a nejautentičtější podobě. Kostrbatost a jazyková neobratnost textu jsou nevyhnutelným důsledkem toho, že se ho nepokoušíme adaptovat.

Pro potřeby českého čtenáře uvádíme zavedené fráze čínské propagandy a její formulačně zafixovaná klíčová slova v kurzívě (část z nich je inovací Si Ťin-pchingova období v čele KS). Tyto fráze tvoří podstatu slovníku čínských politických textů a v tomto případě pocházejí většinou přímo ze Si Ťin-pchingovy zprávy přednesené na 19. sjezdu.  Zvýrazňujeme je kurzívou, aby i ti, kdo nejsou obeznámeni s rétorikou čínské propagandy, snadno rozpoznali některé její základní stavební kameny. (V zájmu přehlednosti textu příslušná slova a fráze zvýrazňujeme vždy jen při prvním užití.) Za pozornost stojí, že mezi těmito frázemi jsou i pojmy užívané na západě, avšak s posunutým významem adaptovaným pro čínský systém.

„Význam zesílení Číny pro svět“

Soudruh Si Ťin-pching ve své zprávě na 19. sjezdu vyzvedl, že socialismus s čínskými rysy vstupuje do nového období. To znamená, že před čínským národem, který prošel dlouhým strádáním, je velkolepý rozlet od sebepozvednutí, přes zbohatnutí až k zesílení a je před ním zářná budoucnost realizace velké národní obrody.  Co přinese silná Čína, která dnes stojí na souřadnicích historie, světu?

Skutečná síla, která uvádí do pohybu světový rozvoj

Po dlouhotrvajícím úsilí vstoupil socialismus s čínskými rysy do nového období – to je nový historický směr čínského rozvoje.

Známý francouzský vědec David Gosse (?) se domnívá, že téměř každá nadnárodní korporace má v Číně významné zájmy a pozorně sleduje obrovský čínský trh a perspektivy jeho rozvoje, neboť Čína se již stala druhou nejsilnější světovou ekonomikou, stále se rychle rozvíjí a na světovém hospodářství se podílí více než jednou třetinou.

Za historickým úspěchem Číny stojí nezvratná logika. Někdejší ministerský předseda Francie Jean-Pierre Raffarin řekl, že to, jak v dnešní mezinárodní situaci plné nejistot Čína za pomoci Jednoho pásu a jedné stezky šíří multilaterální spolupráci a dialog, dává příklad ostatním a její přístup vyznačující se dlouhodobou perspektivou a správným uchopením požadavků doby přináší prospěch světovému rozvoji.

Zkušenost Číny s rozvojem se zapsala do srdcí lidí na celém světě a potenciál rozvoje Číny přinese celému světu prospěch. Prorektor australské Univerzity Nového jižního Walesu Laurie Pearcey uvedl, že silná a sebevědomá Čína přinese světu ještě více příležitostí.

Generální tajemník Komunistické strany Francie Pierre Laurent se domnívá, že iniciativa Pásu a Stezky „Přinese nové příležitosti pro rozvoj spolupráce všech oblastí světa, včetně spolupráce mezi Čínou a Evropou a formuluje prospěšnou inovaci hledání nové cesty světového rozvoje založeného na spolupráci a nikoliv na jednostranném důrazu na konkurenci.“

Poskytovatel veřejných statků pro celý svět

V současnosti stojí svět před mnoha výzvami, objevují se vlny obchodního protekcionismu, antiglobalizačních tendencí a nacionalismu. V této době změn se Čína stává významnou silou prosazující řízení globalizace, promlouvá vlastním hlasem, předkládá vlastní návrhy a světu poskytuje mnoho významných veřejných statků.

Docent Ústavu mezinárodních vztahů Pekingské univerzity Wang Tung říká, že právě dochází k hluboké proměně v modelu interakce mezi Čínou a světem. Silná Čína v budoucnu určitě světu poskytne ještě více veřejných statků a bude hrát ještě aktivnější roli v procesu propojování a sjednocování světa.

Ať se jedná o budování Pásu a Stezky, nebo o vybudování druhé zlaté dekády společně s ostatními zeměmi BRICS, potenciál rozvoje a zářná budoucnost Číny vstupující do nového období přinesou celému světu příležitosti pro rozvoj interakcí a propojování, jaké tu ještě nikdy nebyly.

Ředitel Výzkumného centra rozvojových studií při univerzitě v Cambridge Peter Nolan se domnívá, že Čína s tím, jak hledá cestu vlastního rozvoje, objevuje cestu udržitelného rozvoje pro celý svět, rozvoj Číny přináší Západu příležitost a možnost skutečné spolupráce.

Jüan Cung-ce, výkonný zástupce ředitele Čínského ústavu pro mezinárodní otázky, uvedl, že Čína se z dodavatele zboží pro celý svět mění v poskytovatele veřejných statků, a tak se zároveň z někdejšího podílníka na správě světa stává tím, kdo ostatním ukazuje cestu.

Počínaje zapojením svých vojáků do mírových sil OSN, přes vyslání námořních oddílů k ochraně Adenského zálivu a somálského moře před piráty až po to, jak přispěchala na pomoc do boje proti epidemii eboly v Guinei, Libérii a Sierra Leone, Čína konkrétními činy a zodpovědným přístupem brání mír a stabilitu ve světě.

Dnešní rozvoj Číny prospívá mezinárodnímu společenství a svět vkládá do silné Číny stále větší naděje. Když německý zpravodajský kanál hodnotil budoucí pozici Číny, dospěl k závěru, že role Číny bude na rozšiřující se mezinárodní scéně stále důležitější.

Hybatel pokroku lidstva

V současné době stojí lidstvo před mnoha krizemi, nejistoty se násobí, a otázkou doby se stává „Kudy dál?“.  Idea budování společného osudu lidstva, kterou vytýčil soudruh Si Ťin-pching, je čínskou odpovědí na otázku doby a ztělesňuje nový systém hodnot a novou filosofii s cílem nechat čínský sen ozářit sen světa a pohnout lidstvo ke společnému pokroku.

Jang Kuang-pin, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Lidové univerzity, řekl, že to, jak Čína zesílila, dokládá, že rozvojové země mohou směřovat k bohatství a síle zcela vlastní cestou a v souladu s vlastními specifickými podmínkami. Tato skutečnost otřásla zavedenými chybnými teoriemi rozvoje a jasně ukázala, že „dějiny ani zdaleka nemají konec“.

Generální tajemník Komunistické strany Francie Pierre Laurent řekl, že největší úspěch Číny spočívá v tom, jak v době, kdy je napjatá mezinárodní situace a na Západě zvedají hlavu nacionalistická hnutí, Čína stále úspěšně zachovává stabilní rozvoj. Čína prosazuje multilaterální mezinárodní vztahy a hraje roli napomáhající světovému míru a stabilitě s cílem dosáhnout blaha pro celé lidstvo.

S tím, jak Čína sílí, postupně roste její mezinárodní vliv, její přitažlivost a schopnost udávat tón a přináší nové významné zásluhy o světový mír a rozvoj. Jang Kuang-pin se domnívá, že mnoho rozvojových zemí, ba i zemí rozvinutých může také nastoupit do čínského vozu letícího s větrem vpřed.

Anglický vědec Martin Jacques se domnívá, že budování společného osudu lidstva odstraní zákony džungle, mocenskou hegemonii, překoná hru s nulovým součtem a otevře novou civilizovanou cestu rozvoje oboustranně prospěšné spolupráce, společně budovanou a společně užívanou, přináší novou příležitost dobrému globálnímu vládnutí, jaké tu ještě nebylo, „je to velký a bezprecedentní vynález, a také velká inovace pro reformu světa“.

中国强起来的世界意义

2017-10-21 16:02:19 来源: 新华网

新华社北京10月21日电 题:中国强起来的世界意义

新华社记者 闫亮

习近平同志在十九大报告中指出,中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

站在新的历史坐标上,一个强起来的中国,将给世界带来什么?

推动世界发展的正能量

经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是中国发展新的历史方位。

法国知名学者戴维·戈塞认为,中国目前已成为世界第二大经济体并一直保持快速发展,世界经济增长三成以上由中国贡献,几乎所有跨国企业在中国都有重要利益,都在关注中国巨大的市场和发展前景。

中国取得历史性成就背后,有其必然逻辑。法国前总理拉法兰表示,在目前国际局势充满不确定性的背景下,中国通过提出“一带一路”倡议等方式,推动多边合作和对话,为国际社会树立了榜样,中国的长远目光和对时代需求的精准把握,对世界发展大有裨益。

中国的发展经验在世界深入人心,中国的发展潜力将让世界受益。澳大利亚新南威尔士大学助理校长劳里·皮尔西表示,一个强大的、自信的中国会为世界带来更多机遇。

法国共产党全国书记皮埃尔·洛朗认为,中国提出的“一带一路”倡议,“为推动包括中欧合作在内的全球各地区合作带来新机遇,为探索一条合作而非片面强调竞争的世界发展新道路提供了有益启迪”。

世界公共产品的提供者

当前,全球性挑战层出不穷,贸易保护主义、逆全球化和民粹主义思潮涌动。在这场时代变革中,中国成为推动全球治理的重要力量,发出中国声音,提供中国方案,为世界提供了诸多重要公共产品。

北京大学国际关系学院副教授王栋说,一个强起来的中国与世界的互动模式正发生深刻变化。一个日益强大的中国必将为世界提供更多公共产品,并在与世界拥抱和联动的过程中更加积极有为。

不管是推动“一带一路”建设,还是携手打造金砖国家合作第二个“金色十年”,中国进入新时代的发展潜力和光明前景将给世界带来前所未有的互动和联动发展机遇。

英国剑桥大学发展研究中心主任彼得·诺兰认为,中国找到自己发展道路的同时也是在为全球性的可持续发展找到一条道路,中国的发展为西方国家带来机遇和真正的合作机会。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示,中国正在从全球物质产品的提供者向公共产品的提供者转变,从全球治理的参与者向引领者转变。

从派维和人员参加联合国维和行动,到派护航编队在海盗猖獗的亚丁湾、索马里海域护航,再到驰援几内亚、利比里亚和塞拉利昂等非洲国家抗击埃博拉疫情,中国用实际行动和担当,守护世界和平和稳定。

中国今天的发展得益于国际社会,而世界对一个强起来的中国更加充满期待。展望中国未来的定位,德国新闻电视频道网站评论,中国在更广大的国际舞台上扮演的角色将越来越重要。

人类社会进步的推动者

当前,人类社会面临多重危机挑战,不确定性因素叠加,“向何处去”成为时代之问。习近平同志提出的推动构建人类命运共同体,给出了时代之问的中国答案,体现出一种新的价值观和哲学思想,让中国梦映照世界梦,推动人类社会共同进步。

中国人民大学国际关系学院院长杨光斌表示,中国强起来,证明发展中国家完全可以走出一条适合本国国情的富民强国道路,这动摇了人们在发展道路方面所固有的一些错误理念,充分说明“历史远远没有终结”。

法国共产党全国书记洛朗说,中国最大的成就在于,在国际形势不太平、西方民粹主义思潮抬头的背景下,依然成功地保持稳定发展。中国以全人类的福祉为目标,积极推动多边主义外交,扮演了促进世界和平与稳定的角色。

中国强起来,国际影响力、感召力、塑造力进一步提高,将为世界和平与发展作出新的重大贡献。杨光斌认为,很多发展中国家乃至发达国家,可以搭乘中国发展的顺风车。

英国学者马丁·雅克 Martin Jacques认为,构建人类命运共同体理念摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈,开辟出一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路,为全球治理提供了一种新的可能,“这是前无古人的伟大创举,也是改变世界的伟大创造”。