Odpověď Projektu Sinopsis na předžalobní výzvu od společnosti Home Credit

Ústav AcaMedia jako provozovatel Projektu Sinopsis reagoval dnes prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Jiřího Kučery z advokátní kanceláře Kučera & Associates na předžalobní výzvu společnosti Home Credit. 

Mgr. Kučera je současně místopředsedou správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který vyjádřil Projektu Sinopsis podporu. Ve své Odpovědi požadavky a argumenty uvedené v předžalobní  výzvě odmítáme s podrobným rozkladem rozporovaných pasáží v napadeném textu.

Napadený text je shrnutím několika článků z předních čínských médií, ilustrovaným podstatnými citacemi z původních článků v doslovném překladu. Všechny tyto články vyšly v ČLR se značným předstihem před napadeným textem, avšak není známo, že by si na ně Home Credit stěžoval, nebo jinak reagoval. Následnou stížnost na pozdější překlad a shrnutí proto považujeme za čistě účelovou.

Zároveň upozorňujeme na řadu neprofesionálních a úmyslně urážlivých formulací, které výzva obsahuje, a požadujeme morální satisfakci ve formě veřejné omluvy. HC zveřejnil předžalobní výzvu na svých webových stránkách a sociálních sítích, a dále ji přikládal k nátlakové korespondenci na různé adresy, včetně zaměstnavatele členů Projektu Sinopsis, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  Tyto aktivity považujeme za zásah do naší pověsti, a požadujeme za ně omluvu.

Níže uvádíme stručné shrnutí hlavních bodů naší odpovědi, a přikládáme také její plné znění.

Věc veřejného zájmu

Náš článek nevznikl na zakázku či za úplatu, jak nám bez dalšího podsouvá HC, ale s ohledem na veřejný zájem informovat veřejnost o mediálním obraze společnosti v ČLR. Plánovaná veřejná emise akcií na hongkongské burze zvýšila zájem o společnost, která již předtím stála v pozornosti veřejnosti v souvislosti s jejím předpokládaným vlivem na českou zahraniční politiku vůči ČLR.  V napadeném textu jsme jen zprostředkovali vlnu mediální pozornosti v Číně a Hongkongu po ohlášení veřejné emise. V souladu s principem novinářské pečlivosti jsme přeložili relevantní pasáže z publikací čtyř uznávaných čínských periodik (nikoliv ze dvou pochybných zdrojů, jak uvádí HC; charakteristika zdrojů v příloze odpovědi).

Novinářská pečlivost

Home Credit se ohradil proti několika pasážím v našem textu, a označil je za difamační. Podrobný rozklad k nahlédnutí v přiloženém dokumentu; na tomto místě pouze rychlá odpověď na hlavní bod stížnosti, totiž že HC zaměstnává 23 tisíc vymahačů dluhu. Vadí mu jednak termín „vymahač“ jako takový, jednak údajná implikace, že 23 tisíc vymahačů zaměstnává v ČLR, a nikoliv celosvětově.

V textu nikde neuvádíme, že počet 23 tisíc by se měl vztahovat pouze k ČLR. Není také zřejmé, jak by mohl být pouhý počet zaměstnanců difamační (pokud se HC za své zaměstnance nestydí). Pokud jde o termín „vymahač dluhů“, jedná se o doslovný překlad čínského termínu 催收代理人použitého v přeloženém textu. HC navíc sám tento termín používá ve svých vlastních materiálech, aniž by se tím cítil poškozen na svém dobrém jméně.

HC se rovněž vymezuje proti výrazu lichva. Termín kao-li-taj 高利贷 se opakovaně objevuje v citovaných článcích, a dokonce i v soudních rozsudcích. Jeho standardní slovníkový překlad do angličtiny je „loan sharking“, nebo přímo „usury“. Nedá se dost dobře přeložit jiným způsobem.

Podrobnější rozbor těchto a dalších námitek HC v přiložené odpovědi.

Důvěryhodnost zdrojů citací

HC uvádí, že citace pocházejí z pochybných a neověřených zdrojů. Všechny citované zdroje patří mezi renomovaná čínská média.  Jejich výčet a stručnou charakteristiku podáváme v příloze k Odpovědi.

Hlavním zdrojem našeho textu byla investigativní reportáž z čínského týdeníku Nan-fang čou-mo, víkendového vydání jednoho z největších čínských celostátních deníků Nan-fang ž‘-pao (o němž Výzva poněkud překvapivě tvrdí, že neexistuje). Nan-fang čou-mo si například vybral k rozhovoru během své návštěvy Číny prezident Obama namísto nabízené čínské státní televize CCTV (jíž poskytuje interview český prezident Zeman).

Zásah do práva na ochranu dobrého jména projektu Sinopsis

Na závěr se důrazně ohrazujeme proti difamačnímu tvrzení, že článek vznikl na zakázku, nebo že bychom účelově manipulovali s obsahem čínských textů.

Rovněž odmítáme nařčení z odborné neschopnosti při interpretaci a překladu čínských textů a přepisu čínského jazyka do českého. Stačí zmínit, že v teamu působí v současnosti jediná profesorka sinologie v ČR. Také ostatní členové teamu mají patřičné odborné vzdělání, a v některých případech dlouhá léta praxe, včetně překladové a publikační činnosti doma i v zahraničí. Naopak autoři Výzvy si zjevně nejsou vědomi ani existence české transkripce z čínštiny, resp. její odlišnosti od čínské transkripce pchin-jin (pinyin).

Předhazování odborné neschopnosti ze strany autorů Výzvy by za těchto okolností mohlo být až komické, přímo se však dotýká naší profesní cti, a požadujeme proto veřejnou omluvu.

Podezření na porušení advokátní etiky

Právní zástupce HC Dr. Vyskočil se ve Výzvě uchýlil k používání obratů jako „námezdní pisálek“, „příspěvek vykonstruovaný na zakázku“ nebo „žalostná neschopnost interpretovat originální text“ a dalším neuváženým hodnotícím soudům. Vyhrazujeme si právo reagovat na tyto urážlivé a neprofesionální formulace stížností k České advokátní komoře, neboť se podle nás i našeho právního zástupce neslučují s jejím Etickým kodexem.

Výzva k odstranění protiprávního stavu