Rusko-čínské vztahy v dějinném kontextu

Rusko a Čína spolu uzavřely pragmatické spojenectví, jejich vztahy ale nebyly vždy ideální.

Při příležitosti konání Zimních olympijských her v Pekingu podepsali ruský prezident Vladimir Putin a generální tajemník KS Číny Si Ťin-pching „Společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o mezinárodních vztazích a udržitelném rozvoji v nové éře“ (anglická verze). V dokumentu obě země předkládají svou vizi budoucnosti světa založené především na „multilateralismu“ a vlastním pojetí demokracie a lidských práv, které se vymezuje vůči tomu „západnímu“. Hlavním důvodem vzniku dohody je právě vymezení se vůči Západu a vytvoření pragmatického spojenectví, které může pomoci oběma zemím změnit mezinárodní poměry v jejich prospěch. Tento přístup je hnacím motorem čínsko-ruských vztahů v 21. století. Vztahy obou zemí ovšem nebyly vždy tak přátelské, a to i přes společnou komunistickou minulost.

Od imperialismu ke Kominterně

Počátky rusko-čínských vztahů se datují do 17. století, kdy ruští osadníci začali osídlovat oblast v okolí severního břehu řeky Amur, což vyvolalo ozbrojené střety mezi Ruským carstvím a říší Čching. Ty ukončilo v roce 1689 podepsání Něrčinské smlouvy, která se stala základem pro vymezení rusko-čínských hranic na Dálném východě. Ve druhé polovině 19. století, v návaznosti na čínskou prohru ve druhé opiové válce, se tyto hranice posunuly ve prospěch Ruska podepsáním Ajgunské smlouvy v roce 1858 a Pekingské smlouvy v roce 1860. Rusko se tak stalo jednou z mocností, které si v 19. století v Číně rozdělily sféry vlivu, a podílelo se tak na čínském „národním ponížení”. Neschopnost dynastie Čching vypořádat se s cizími mocnostmi byla nakonec jednou z příčin jejího pádu a následného vzniku Čínské republiky.

Po bolševické revoluci a vzniku Sovětského svazu se z původní carské říše stal hlavní světový bojovník proti imperialismu s cílem šířit revoluci dále do světa. Čína byla v té době nejednotnou zemí, většinu území ovládaly militaristické kliky a na jihu v Kantonu (Kuang-čou) sídlila vláda Národní strany (Kuomintang) snažící se Čínu sjednotit. Ačkoliv Kuomintang netíhl ke komunistickým myšlenkám, uzavřel jeho předseda a původní vůdce čínského národního hnutí Sunjatsen v roce 1922 se Sověty spojenectví, které mu mělo pomoci v jeho sjednotitelských ambicích. 

Sovětský svaz vyslal prostřednictvím Kominterny do Číny své poradce, kteří pomohli Kuomintangu přeměnit se v dobře organizovanou stranu leninského typu a zároveň Kuomintangu poradili, aby v boji proti militaristům utvořil jednotnou frontu s nově vzniklou Komunistickou stranou Číny. Ta byla založena čínskými levicovými intelektuály, její vznik však iniciovala Kominterna ve spolupráci se sovětskou rozvědkou. 

KS Číny byla ve svých počátcích velmi malou stranou, a proto Kominterna plánovala infiltrovat KMT a provádět revoluci skrze tuto „národně buržoazní“ stranu. Tento plán se rozpadl v roce 1927, kdy Sunjatsenův nástupce Čankajšek jednotnou frontu rozbil a komunistů se zbavil, často brutálními čistkami. Tím začala vleklá občanská válka, která skončila až v roce 1949 vítězstvím komunistů a odchodem zbytků KMT na Tchaj-wan. Během protijaponské války (1937-1945) Stalin společně s ostatními mocnostmi protihitlerovské koalice naléhal na spolupráci KS Číny a KMT (“Druhá jednotná fronta”). Sovětský svaz za války KMT vojensky podporoval. 

Ideologické rozpory

Po vzniku Čínské lidové republiky se mezi oběma zeměmi rozvinula politická družba a  hospodářská spolupráce. Sovětský svaz pomáhal v transformaci země podle vlastního vzoru, včetně organizace společnosti, budování průmyslu, armády, vzdělání a kultury. V ČLR působilo velké množství sovětských poradců a technického personálu. Období velmi dobrých vztahů ukončila až Stalinova smrt, resp. následná „destalinizace“ vyhlášená Nikitou Chruščovem na 20. sjezdu KSSS v roce 1956. 

Mao Ce-tungovo pojetí marxismu-leninismu z velké části vycházelo ze Stalinových myšlenek, a odklon sovětského vedení od Stalina tudíž považoval za projev „revizionismu“. Přátelství mezi Čínou a SSSR bylo narušeno a ochladly i její vztahy se zbytkem východního bloku. Sovětští odborníci odešli z Číny a hospodářská situace v zemi se ve spojení s neúspěšnou politikou Velkého skoku vpřed značně zhoršila, za což Mao čelil rostoucí kritice uvnitř vlastní strany. V roce 1959 vznesl ministr obrany Pcheng Te-chuaj a několik dalších vysokých straníků výhrady vůči Maově politice a jeho kultu osobnosti po vzoru Stalina. Mao kritiku ustál a svých oponentů se zbavil. Protože Pcheng a jeho stoupenci měli dobré vztahy se Sověty, Maův dogmatismus a odpor k SSSR ještě vzrostly.

Ideologické rozpory kulminovaly za Kulturní revoluce, kdy rudé gardy militantně vystupovaly proti „sovětskému revizionismu”. Vypálily přitom sovětské velvyslanectví a zbily diplomaty. V roce 1969 situace eskalovala a došlo až na několikaměsíční ozbrojené střety na sovětsko-čínské hranici, které málem vyústily v otevřenou válku. 

Čínsko-sovětská roztržka způsobila změny i ve studenoválečném rozložení sil, kdy bipolární geopolitiku nahradila geopolitika tripolární. Myšlenka jednotného světového komunistického hnutí se rozpadla a proti demokratickému západu kromě SSSR a jeho satelitů stála ČLR podporující ozbrojená hnutí v rozvojových zemích, které se hlásily k ideálům maoismu. Rivalita ČLR a SSSR nakonec vedla ke sblížení Číny a Spojených států, jež započalo v roce 1971 tajnou návštěvou Henryho Kissingera v ČLR a pokračovalo následnou velmi veřejnou návštěvou Richarda Nixona v roce 1972. Čínsko-sovětský spor o pravověrnou podobu komunismu se projevil i v ostře nesouhlasné reakci ČLR na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Čínský premiér Čou En-laj jej tehdy označil za projev „fašistické politiky“.

S koncem Kulturní revoluce a nastartováním ekonomických reforem na konci 70. let se Čína zároveň odpoutala od dogmatu plánovaného hospodářství a v druhé polovině 80. let po nástupu Michaila Gorbačova k moci se vztahy se Sovětským svazem začaly postupně normalizovat. S ekonomickými reformami začal experimentovat v 80. letech i Sovětský svaz ve formě perestrojky. Na rozdíl od Číny ale v SSSR došlo především k politickému uvolnění, k němuž vedení KS Číny nikdy nepřistoupilo. Následný kolaps Sovětského svazu a situace v „demokratizovaném“ Rusku 90. let se staly jedním z hlavních argumentů čínského vedení proti případným politickým reformám v ČLR. 

Pragmatické spojenectví

V průběhu 90. let se Čína s nově vzniklou Ruskou federací začala postupně sbližovat, což obě země stvrdily v roce 2001 podepsáním dodnes platné dohody o čínsko-ruském přátelství. Ta posílila export ruské ropy do Číny, umožnila ČLR přístup k ruským vojenským technologiím a stvrdila ruský postoj k Tchaj-wanu jakožto nedělitelné součásti Číny. Zlepšující se vztahy mírně kazily jen probíhající spory o hranice, které vyřešila až dohoda mezi Vladimirem Putinem a generálním tajemníkem Chu Ťin-tchaem v roce 2004.

Zásadní posun ve sbližování obou zemí nastal v roce 2014 po ruské anexi Krymu a následné ostré reakci Západu, která Rusko donutila orientovat se ekonomicky více směrem do Asie. Současně rostly geopolitické ambice jak Vladimira Putina, tak i nastupujícího generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, a začalo se tak tvořit pragmatické spojenectví obou zemí spočívající na vymezení se vůči Západu.

Rusko se po jistém váhání záhy zapojilo do Si Ťin-pchingovy ambiciózní hospodářské iniciativy „Pás a cesta” a slibovalo si velký přísun čínských investic. Spolupráce s Čínou nakonec pro Rusko nebyla tak výhodná, jak se očekávalo, a to nejen kvůli nižší míře investic, ale také proto, že Čína neudělala nic pro zlepšení podmínek ruských firem podnikajících v ČLR. Projekt Pásu a cesty navíc cílil převážně na země ve střední Asii, které jsou jinak součástí ruské sféry vlivu a mezi oběma zeměmi v tomto regionu panuje rivalita. Během posledních let navíc značně stoupla čínská migrace na ruský Dálný východ, který je zároveň s Čínou čím dál více ekonomicky propojen. Toto pronikání Číny do východní části Ruska vyvolávalo obavy, že se Čína v této oblasti pokouší o „hospodářskou kolonizaci“, podobně jako v Africe, Jižní Americe či mnoha dalších regionech, ovšem pandemie viru covid-19 čínskou migraci dočasně utlumila. 

Čína s Ruskem společně od poloviny nultých let provádí občasná vojenská cvičení a vyměňují si technologie, oficiální vojenský pakt spolu ale zatím neuzavřely. Zároveň se otevřeně nepodporují v zabírání nárokovaných území, jako je pro Čínu Jihočínské moře či pro Rusko východní Ukrajina, čímž si uchovávají jistou diplomatickou pružnost a vyvarovávají se případných vojenských závazků v případě vyvolání konfliktu jednou či druhou stranou.

Společně ke změně světového řádu

Největším společným zájmem Číny a Ruska je ovšem snaha přetvořit k obrazu svému současný světový řád, jak dokládá i poslední dokument podepsaný lídry obou zemí těsně před letošní olympiádou. Oba státy volají především po vlastní suverenitě a teritoriální integritě a zásadně se vymezují vůči vměšování do vlastních záležitostí, mezi něž řadí i otázky porušování lidských práv. V čínském a ruském pojetí nejsou lidská práva univerzální a jejich formulace je věcí samotných států. Tento přístup prosazuje především ČLR, která k tomu využila i letošních Zimních olympijských her v Pekingu. 

Budoucí světový řád v duchu čínského konceptu „společenství sdíleného osudu lidstva“, založený na „multilateralismu“ a „demokratizaci“ mezinárodních vztahů obě země prosazují postupným zvyšováním svého vlivu v mezinárodních organizacích, zejména v OSN, kde pomalu a tiše mění instituce, pravidla a hodnoty. ČLR je v tomto ohledu oproti Rusku úspěšnější a dlouhodobě se jí daří dosahovat svých zájmů kooptací a dokonce korupcí významných funkcionářů v OSN či dosazováním svých lidí na posty ve strategických organizacích, což vede k postupnému pronikání čínských konceptů, jako je již zmíněný „sdílený osud lidstva“ nebo „oboustranně prospěšná spolupráce“ do diskurzu mezinárodních organizací.

Publikace tohoto článku: Nová Orientace, Forum24, 16.3.2022