Charta 08

Chartu 08 vypracovala skupina občanských aktivistů v Čínské lidové republice a zveřejnila ji 10. prosince 2008 u příležitosti 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Postupně se k ní podpisem přihlásilo několik tisíc čínských občanů. Viditelnou tváří projektu byl literární vědec a filosof Liou Siao-po, který byl zatčen a odsouzen za podvracení státní moci a roku 2017 ve vězení zemřel. 

Základní principy

Čínská Charta 08 se inspirovala někdejší československou Chartou 77, rozpracovává však v mnohem širším záběru a v konkrétních podrobnostech návrhy na reformu čínského politického systému a společenského uspořádání. V preambuli se Charta 08 odvolává na domácí historii pokusů o demokratickou proměnu v rámci více než sto let trvajícího úsilí o modernizaci země. Staví na hodnotách svobody, lidských práv (interpretovaných jako požadavek, aby základním východiskem politické moci byl člověk), rovnosti všech lidí (včetně rovnosti všech před zákonem), republikánského zřízení, čili „dělby a vyváženosti moci a vyvažování zájmů“, demokracie a ústavní vlády jako základního principu, „který zabezpečuje elementární svobody a práva občanů skrze zákonná ustanovení a za pomoci vlády zákona“. Tyto principy jsou přirozeně neslučitelné s vedoucí úlohou a absolutní mocí komunistické strany, požadavek zrušení vedoucí úlohy strany však v Chartě 08 výslovně uveden není. 

Konkrétní návrhy

Dokument vypočítává řadu konkrétních požadavků. Začíná od úpravy čínské ústavy v duchu navrhovaných reforem a pokračuje návrhy na zavedení systému dělby a rovnováhy moci, vytvoření demokratického politického systému založeného na všeobecném hlasovacím právu, vybudování nezávislého soudnictví, depolitizaci armády, policie a státního aparátu. Dále požaduje ochranu lidských práv, respekt pro základní občanské svobody (sdružování, shromažďování, projevu a náboženského vyznání a také právo volného pohybu obyvatel mezi městem a venkovem) a nahrazení politických školení nadstranickou občanskou výchovou. 

V ekonomické oblasti požaduje Charta 08 ochranu soukromého vlastnictví, reformu financí s cílem dát možnost vzniku zdravého bankovního systému na základě iniciativy zdola, reformu daní (zejména zákaz arbitrárně navyšovat daně na základě administrativního rozhodnutí státní správy) a vytvoření systému sociálního zabezpečení. Zvláštní bod je vyčleněn ochraně životního prostředí, kde je zmíněna také potřeba svobodného rozvoje občanských sdružení.

V závěru Charta 08 navrhuje přeměnit Čínu ve federální republiku „v souladu s principy rovnosti a spravedlnosti“ respektující národnostní menšiny a „svobodný systém v Hongkongu a Macau“. Ve stejném bodě je zmíněno také mírové jednání s Tchaj-wanem na bázi rovnosti obou partnerů.

Poslední bod pod názvem „Spravedlnost“ požaduje propuštění politických vězňů, důslednou rehabilitaci obětí minulých politických kampaní a vyšetření „událostí nedávné minulosti“ – tedy masakru na náměstí Tchien-an-men v červnu 1989 (událost samu však Charta výslovně nezmiňuje). 

Zrcadlo problémů čínské společnosti

Charta 08 ve svých návrzích výstižně pojmenovala problémy, s nimiž se musí vyrovnat čínská společnost. Opatření přijímaná KS Číny za posledních dvanáct let dokládají, že nejvyšší straničtí představitelé jsou si těchto problémů vědomi. Místo liberalizace politického systému a přeměny Číny v moderní stát, zaručující svým občanům právní jistoty a podmínky pro aktivní zapojení do rozhodovacích procesů, se nicméně vedení KS Číny rozhodlo pro opačnou cestu dalšího upevnění vedoucí úlohy strany, s níž souvisí bezprecedentní centralizace moci, posílení politické a ideové výchovy obyvatelstva, včetně nového programu politické výchovy v armádě. KS Číny buduje právní řád, avšak nikoliv ve smyslu moderního právního státu, ale jako nástroje sloužícího straně k „řízení státu“. 

V posledních letech je také patrná tendence na základě nových zákonů a administrativních rozhodnutí podrobovat kontrole strany i soukromý sektor, včetně firem se zahraniční účastí. Sílí perzekuce v oblastech obývaných národnostními menšinami, v Hongkongu došlo k faktickému odbourání „svobodného systému“ zmíněnému v Chartě 08. V neposlední řadě se také stupňují agresivní postoje ČLR vůči Tchaj-wanu. 

 

Literatura:

Český překlad celého dokumentu: https://denikreferendum.cz/clanek/684-charta-2008

BÉJA, Jean-Philippe, Hualing FU a Eva PILS (2012). Liu Xiaobo, Charter 08, and the Challenges of Political Reform in China. Hong Kong University Press.

Blažević, Igor, ed. Od Charty 77 k Chartě 08: (Liou Siao-po – život v pravdě). [Praha]: Olga Krylová, [2009]. 100 s. Knihovnička Českého centra Mezinárodního PEN klubu a Člověka v tísni; sv. 4