Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu

S novou teorií úderně do nové epochy

Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu (anglicky Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for New Era), zkráceně Si Ťin-pchingovo myšlení, je veřejnosti předkládáno jako inovativní teorie, která rozvíjí myšlenky vědeckého socialismu, a jako cesta nabízející řešení všech velkých problémů dnešní doby. Vychází z myšlenek dialektického a historického materialismu, které aplikuje na podmínky dnešní doby, a tak „prohlubuje znalost zákonitostí, jimiž se řídí vedoucí úloha strany, budování socialismu a vývoje lidské společnosti“. Odvozuje se od Si Ťin-pchingova zahajovacího projevu na 19. sjezdu KS Číny v roce 2017, jehož základní myšlenky posléze shrnuli straničtí ideologové. Do svého shrnutí zahrnuli citace některých pasáží, a vytvořili dogma, v němž závaznou platnost má nejen obsah, ale i forma sdělení.

Obsah není nijak originální, recykluje základní myšlenky, zásady a sliby, které zazněly již z úst Si Ťin-pchingových předchůdců na postu generálního tajemníka, mezi řádky však můžeme číst nové akcenty. Je to především od dob Kulturní revoluce bezprecedentní důraz na vedoucí úlohu strany a její ideologii, jejíž význam převažuje nad vším ostatním, včetně technologického pokroku a hospodářského rozvoje. Od svých předchůdců se Si Ťin-pching dále odlišuje asertivním postojem v zahraniční politice, kde Čínu nahlíží jako globální mocnost. V původním projevu na stranickém sjezdu Si Ťin-pching také poprvé soustavně hovořil o „nové epoše“ (新时代), do níž dospěl socialismus s čínskými rysy pod jeho vedením.

Si Ťin-pchingovo myšlení představuje všezahrnující systém, který má podobu jakéhosi „desatera“ o osmi a čtrnácti bodech. Uplatňuje se zde charakteristický jazyk čínské ideologie a propagandy 50. let minulého století strukturovaný do krátkých, úderných a apelativních sloganů. Ty jsou snadno zapamatovatelné a vhodné pro další stranické a státní dokumenty, stejně jako pro propagandistická hesla umísťovaná ve veřejném prostoru nebo k memorování na hodinách politického školení s cílem vštípit tyto zásady obyvatelstvu.

8x beze všech pochybností

Osm jednoznačných [bodů] (八个明确; angl. volně jako eight fundamental issues) shrnuje základní dogmata, která jsou z hlediska Si Ťin-pchingova myšlení naprosto jasná, jednoznačná (明确), a proto i neměnná. Těchto osm bodů se postupně dotýká všech základních aspektů čínské společnosti, které rámují cílem „velkého obrození čínského národa“ (bod 1) pod vedením komunistické strany (bod 8). Hovoří o upevňování stávajícího politického systému, o správě země, o roli armády a úkolech zahraniční politiky. Zvláštní problém představuje ústřední role „lidu“ v politickém zřízení s vedoucí úlohou strany, kterou problematizuje sociální nerovnost (tj. „rozpor uvnitř lidu“) (bod 3 a bod 2). V konkrétních formulacích se promítají starší slogany, ať už doslova (Integrace pěti dimenzí, Čtyři všestrannosti, Socialismus s čínskými rysy), nebo nepřímo (Dvě staletí v 1. bodě; Čtyři sebevědomí ve 3. bodě).

  1. Je jednoznačné, že hlavním úkolem zachování a rozvíjení socialismu s čínskými rysy je uskutečnění socialistické modernizace a velkého obrození čínského národa. Na základě všestranného vybudování společnosti mírného blahobytu uděláme do poloviny tohoto století dva kroky směrem k vybudování silné a prosperující, demokratické, civilizované, harmonické a krásné socialistické modernizované velmoci.
  2. Je jednoznačné, že rozpory v čínské společnosti v nové epoše jsou rozpory mezi každým dnem rostoucí potřebou krásného života všeho lidu a nevyváženým a nedostačujícím rozvojem. Je nezbytné neustále se držet myšlenky rozvoje, v jehož centru je lid, neustále usilovat o všestranný rozvoj člověka a společný blahobyt všeho lidu.
  3. Je jednoznačné, že věc socialismu s čínskými rysy je „Pětičlenná integrace“ (五位一体) a strategickým rozvrhem jsou „Čtyři všestrannosti“. Je třeba klást důraz na pevnou důvěru v cestu (tj. socialismus), důvěru v teorii (tj. marxismus-leninismus), důvěru v systém (tj. politický systém socialismu s čínskými rysy) a důvěru v kulturu (tj. starobylou čínskou a novou socialistickou kulturu).
  4. Je jednoznačné, že cílem všestranného prohlubování reforem je zlepšovat a rozvíjet [politický] systém socialismu s čínskými rysy a dále prosazovat modernizaci struktury vládnutí a schopností vládnout.
  5. Je jednoznačné, že cílem všestranného prosazování řízení země pomocí zákonů je budování právního systému socialismu s čínskými rysy, budování země se socialistickým právním systémem.
  6. Je jednoznačné, že stranickým cílem posilování armády v nové epoše je vytvoření armády, která poslouchá velení strany, je schopna vítězit a prokazuje dobrý styl práce, aby se Lidová armáda stala prvotřídní světovou armádou.
  7. Je jednoznačné, že diplomacie s čínskými rysy, která je diplomacií mocnosti, musí prosadit vytvoření nového typu mezinárodních vztahů, prosadit vytvoření „společenství sdíleného osudu lidstva.“
  8. Je jednoznačné, že nejbytostnějším rysem socialismu s čínskými rysy je vedoucí úloha komunistické strany, největší předností socialismu s čínskými rysy je vedoucí úloha Komunistické strany Číny, strana je nejvyšší vůdčí politickou silou a  [Si Ťin-pchingovo myšlení] vytyčuje obecné požadavky na budování strany v nové epoše a akcentuje důležité postavení politického budování při budování strany.

14 pevně zachovávaných povinností

Na osm základních východisek, o nichž se nepochybuje, navazuje v systému Si Ťin-pchingova myšlení Čtrnáct zásad (十四个坚持, 14-point fundamental principles), čtrnáct kategorických požadavků, jimiž je třeba se řídit a bezpodmínečně je zachovávat (坚持).

Podle vysvětlení webového portálu Kung-čchan-tang-jüan (v překladu Komunista), který spravuje Organizační oddělení ústředního výboru KS Číny, tyto zásady shrnují „základní teorii strany, její linii a její strategie usilující o to ještě lépe vést rozvoj strany a lidu“. Výčet zásad byl původně adresovaný členům strany, avšak neurčitost formulace a skutečnost, že Si Ťin-pchingovo učení se krátce na to stalo součástí ústavy, znamená, že tyto povinnosti přesahují řady straníků a mají sloužit jako „kompas“ také pro „lid všech národností Číny“.

Z různých úhlů pohledu se zde vyzvedá role komunistické strany a její ústřední dogma o práci v zájmu „lidu“, který strana zastupuje a jehož „diktaturu“ realizuje. Mírně vybočují pouze zásady dotýkající se prohlubování reforem a vztahu k životnímu prostředí, v daném kontextu však není pochyb, že i v hospodářských reformách a ochraně životního prostředí realizuje svoji vedoucí úlohu strana.

Zásady zní následovně:

1 Zachovávat vedoucí úlohu strany ve veškeré práci. (坚持党对一切工作的领导)

2. Zachovávat lid v centru [všeho snažení]. (坚持以人民为中心)

3. Zachovávat všestranné prohlubování reforem. (坚持全面深化改革)

4. Zachovávat nový koncept rozvoje. (坚持新发展理念)

5. Zachovávat dogma, že lid je pánem. (坚持人民当家作主)

6. Zachovávat všestranné řízení státu za pomoci zákonů. (坚持全面依法治国)

7. Zachovávat systém klíčových hodnot socialismu. (坚持社会主义核心价值体系)

8. Zachovávat zaručování a zlepšování životních podmínek lidu během rozvoje. (坚持在发展中保障和改善民生)

9. Zachovávat harmonickou symbiózu mezi člověkem a přírodou. (坚持人与自然和谐共生)

10: Zachovávat komplexní pojetí státní bezpečnosti. (坚持总体国家安全观)

11. Zachovávat absolutní vedoucí úlohu strany nad Lidovou armádou. (坚持党对人民军队的绝对领导)

12. Zachovávat princip „jedna země, dva systémy“ a prosazovat jednotu vlasti. (坚持“一国两制”和推进祖国统一)

13. Zachovávat úsilí vybudovat „společenství sdíleného osudu lidstva.“ (坚持推动构建人类命运共同体)

14: Zachovávat všestranně přísnou vnitrostranickou disciplínu. (坚持全面从严治党)

Si Ťin-pching jako Mao Ce-tung

Generální tajemník Komunistické strany Číny (od r. 2012) Si Ťin-pching poprvé představil svoje „myšlení“ v říjnu 2017 v památném déle než tři hodiny trvajícím projevu na 19. sjezdu KS Číny. Sjezd pak Si Ťin-pchingovu doktrínu zahrnul do stranických stanov jako poslední v řadě jejích ideových východisek:

Kompasem jednání Komunistické strany Číny je marxismus-leninismus, Mao Ce-tungovo myšlení, Teng Siao-pchingova teorie, důležité myšlení Trojího zastoupení, vědecké pojetí rozvoje a Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu.

中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为自己的行动指南。

Nezůstalo jen u stranických stanov, v březnu 2018 zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců schválilo Si Ťin-pchingovo myšlení jako součást preambule Ústavy Čínské lidové republiky. Také zde je součástí komplexu ideových východisek, pod jejichž vedením (指引) čínský stát (国家) a potažmo „lid všech národů Číny“ (中国各族人民) naplňuje svoji základní historickou úlohu, tedy „budování socialistické modernizace“ (社会主义现代化建设), na jejímž konci je „velké obrození čínského národa“:

Lid všech národů Číny musí pod vedoucí úlohou Komunistické strany Číny, pod vedením marxismu a leninismu, Mao Ce-tungova myšlení, Teng Siao-pchingovy teorie, důležitého myšlení Trojího zastoupení, vědeckého pojetí rozvoje a Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu pokračovat v zachovávání demokratické diktatury lidu, zachovávání cesty socialismu a zachovávání reforem otevírání se; bez ustání vylepšovat socialistický systém, rozvíjet socialistickou tržní ekonomiku, rozvíjet socialistickou demokracii, zesilovat socialistický právní systém, implementovat nový koncept rozvoje, spoléhat na vlastní síly a vést usilovný zápas; krok za krokem realizovat modernizaci průmyslu, zemědělství, národní obrany a vědy a techniky; prosazovat koordinovaný rozvoj materiální civilizace, politické civilizace, duchovní civilizace, společenské civilizace a ekologické civilizace; udělat z Číny silnou, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou moderní socialistickou velmoc a realizovat velké obrození čínského národa.

Konkrétní způsob pojmenování Si Ťin-pchingovy „teorie“ pasuje dnešního generálního tajemníka na úroveň vůdce čínské revoluce Mao Ce-tunga (jedině on byl také tvůrcem s‘-siang, „myšlení“). V sousedství „Si Ťin-pchingova myšlení“ bledne „významná idea“ a „vědecké pojetí rozvoje“ předchozích dvou generálních tajemníků, Ťiang Ce-mina a Chu Ťin-tchaa, kteří dokonce nejsou ani ve stranických stanovách, ani v ústavě uváděni jménem. Dokonce i Teng Siao-pching, jehož jméno zamlčeno není, se se svou „teorií“ zdá být o stupínek níž. Nepřekonaný zůstává pouze marxismus-leninismus coby základ určující cestu rozvoje, „vědecké učení o vývoji lidské společnosti“, které naplňuje a jehož správnost dokládá Komunistická strana Číny personifikovaná svým dnešním generálním tajemníkem.